web-gelistirme-sc.com

Onaltılık ve ondalık arasında sayıları dönüştürme

Onaltılık sayılar ve C # ondalık sayıları arasında nasıl dönüştürebilirsiniz?

139
Andy McCluggage

Ondalıktan onaltılık dönüştürmek için ...

string hexValue = decValue.ToString("X");

Onaltılıktan ondalık dönüştürmek için ya yapın ...

int decValue = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);

veya

int decValue = Convert.ToInt32(hexValue, 16);
265
Andy McCluggage

Hex -> ondalık:

Convert.ToInt64(hexValue, 16);

Ondalık -> Hex

string.format("{0:x}", decValue);
51
Jonathan Rupp

Söyleyebileceğiniz gibi görünüyor

Convert.ToInt64(value, 16)

onaltılık ondalık almak için.

Diğer yol ise:

otherVar.ToString("X");
26

Onaltılıktan ondalık sayıya dönüşüm yaparken maksimum performans istiyorsanız, yaklaşımı önceden doldurulmuş onaltılık-ondalık değer tablosu ile kullanabilirsiniz.

İşte bu fikri gösteren kod. Benim performans testleri , Convert.ToInt32'den (...)% 20 -% 40 daha hızlı olabileceğini gösterdi:

class TableConvert
 {
   static sbyte[] unhex_table =
   { -1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,10,11,12,13,14,15,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,10,11,12,13,14,15,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
    ,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
   };

   public static int Convert(string hexNumber)
   {
     int decValue = unhex_table[(byte)hexNumber[0]];
     for (int i = 1; i < hexNumber.Length; i++)
     {
       decValue *= 16;
       decValue += unhex_table[(byte)hexNumber[i]];
     }
     return decValue;
   }
 }
12
Vadym Stetsiak

Geekpedia'dan :

// Store integer 182
int decValue = 182;

// Convert integer 182 as a hex in a string variable
string hexValue = decValue.ToString("X");

// Convert the hex string back to the number
int decAgain = int.Parse(hexValue, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
5
Rob
  static string chex(byte e)         // Convert a byte to a string representing that byte in hexadecimal
  {
    string r = "";
    string chars = "0123456789ABCDEF";
    r += chars[e >> 4];
    return r += chars[e &= 0x0F];
  }      // Easy enough...

  static byte CRAZY_BYTE(string t, int i)   // Take a byte, if zero return zero, else throw exception (i=0 means false, i>0 means true)
  {
    if (i == 0) return 0;
    throw new Exception(t);
  }

  static byte hbyte(string e)         // Take 2 characters: these are hex chars, convert it to a byte
  {                      // WARNING: This code will make small children cry. Rated R.
    e = e.ToUpper(); // 
    string msg = "INVALID CHARS";      // The message that will be thrown if the hex str is invalid

    byte[] t = new byte[]          // Gets the 2 characters and puts them in seperate entries in a byte array.
    {                    // This will throw an exception if (e.Length != 2).
      (byte)e[CRAZY_BYTE("INVALID LENGTH", e.Length ^ 0x02)], 
      (byte)e[0x01] 
    };

    for (byte i = 0x00; i < 0x02; i++)   // Convert those [ascii] characters to [hexadecimal] characters. Error out if either character is invalid.
    {
      t[i] -= (byte)((t[i] >= 0x30) ? 0x30 : CRAZY_BYTE(msg, 0x01));                 // Check for 0-9
      t[i] -= (byte)((!(t[i] < 0x0A)) ? (t[i] >= 0x11 ? 0x07 : CRAZY_BYTE(msg, 0x01)) : 0x00);    // Check for A-F
    }      

    return t[0x01] |= t[0x00] <<= 0x04;   // The moment of truth.
  }
2
Ecstatic Coder

Ondalık Dönüştürme Onaltılı

Convert.ToInt32(number, 16);

Onaltılı Dönüştürme

int.Parse(number, System.Globalization.NumberStyles.HexNumber)

Daha fazla ayrıntı için Bu makaleye bakın

2
user7925882

Bu gerçekten kolay bir yol değildir, ancak bu kaynak kodu, her tür sekizli sayıyı düzeltmenizi sağlar; yani 23.214, 23 ve 0.512 ve diğerleri. Umarım bu size yardımcı olur ..

  public string octal_to_decimal(string m_value)
  {
    double i, j, x = 0;
    Int64 main_value;
    int k = 0;
    bool pw = true, ch;
    int position_pt = m_value.IndexOf(".");
    if (position_pt == -1)
    {
      main_value = Convert.ToInt64(m_value);
      ch = false;
    }
    else
    {
      main_value = Convert.ToInt64(m_value.Remove(position_pt, m_value.Length - position_pt));
      ch = true;
    }

    while (k <= 1)
    {
      do
      {
        i = main_value % 10;                    // Return Remainder
        i = i * Convert.ToDouble(Math.Pow(8, x));          // calculate power
        if (pw)
          x++;
        else
          x--;
        o_to_d = o_to_d + i;                    // Saving Required calculated value in main variable
        main_value = main_value / 10;                // Dividing the main value 
      }
      while (main_value >= 1);
      if (ch)
      {
        k++;
        main_value = Convert.ToInt64(Reversestring(m_value.Remove(0, position_pt + 1)));
      }
      else
        k = 2;
      pw = false;
      x = -1;
    }
    return (Convert.ToString(o_to_d));
  }  
2
Omair
String stringrep = myintvar.ToString("X");

int num = int.Parse("FF", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
2
Sklivvz

BigNumber'ı C # ile kullanmayı deneyin - İsteğe bağlı olarak büyük, işaretli bir tamsayıyı temsil eder.

Program

using System.Numerics;
...
var bigNumber = BigInteger.Parse("837593454735734579347547357233757342857087879423437472347757234945743");
Console.WriteLine(bigNumber.ToString("X"));

Çıktı

4F30DC39A5B10A824134D5B18EEA3707AC854EE565414ED2E498DCFDE1A15DA5FEB6074AE248458435BD417F06F674EB29A2CFECF

Muhtemel İstisnalar,

ArgumentNullException - değer null.

FormatException - değer doğru biçimde değil.

Sonuç

String boş ve analphabets olmadığı sürece, string'i dönüştürebilir ve sayıyı sınırlamadan bir değer BigNumber'da saklayabilirsiniz.

1
Aravin

İşte fonksiyonum:

using System;
using System.Collections.Generic;
class HexadecimalToDecimal
{
  static Dictionary<char, int> hexdecval = new Dictionary<char, int>{
    {'0', 0},
    {'1', 1},
    {'2', 2},
    {'3', 3},
    {'4', 4},
    {'5', 5},
    {'6', 6},
    {'7', 7},
    {'8', 8},
    {'9', 9},
    {'a', 10},
    {'b', 11},
    {'c', 12},
    {'d', 13},
    {'e', 14},
    {'f', 15},
  };

  static decimal HexToDec(string hex)
  {
    decimal result = 0;
    hex = hex.ToLower();

    for (int i = 0; i < hex.Length; i++)
    {
      char valAt = hex[hex.Length - 1 - i];
      result += hexdecval[valAt] * (int)Math.Pow(16, i);
    }

    return result;
  }

  static void Main()
  {

    Console.WriteLine("Enter Hexadecimal value");
    string hex = Console.ReadLine().Trim();

    //string hex = "29A";
    Console.WriteLine("Hex {0} is dec {1}", hex, HexToDec(hex));

    Console.ReadKey();
  }
}

Binary'i Hex değerine dönüştür

Convert.ToString(Convert.ToUInt32(binary1, 2), 16).ToUpper()
0
Jewel

Normal tamsayı kapasitesinin ötesinde gerçekten büyük bir hex string ise:

.NET 3.5 için, BouncyCastle'nın BigInteger sınıfını kullanabiliriz:

String hex = "68c7b05d0000000002f8";
// results in "494809724602834812404472"
String decimal = new Org.BouncyCastle.Math.BigInteger(hex, 16).ToString();

.NET 4.0, BigInteger sınıfına sahiptir.

0
msanjay

Benim sürümüm biraz daha anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum çünkü C # bilgim o kadar yüksek değil. Bu algoritmayı kullanıyorum: http://easyguyevo.hubpages.com/hub/Convert-Hex-to-Decimal (Örnek 2)

using System;
using System.Collections.Generic;

static class Tool
{
  public static string DecToHex(int x)
  {
    string result = "";

    while (x != 0)
    {
      if ((x % 16) < 10)
        result = x % 16 + result;
      else
      {
        string temp = "";

        switch (x % 16)
        {
          case 10: temp = "A"; break;
          case 11: temp = "B"; break;
          case 12: temp = "C"; break;
          case 13: temp = "D"; break;
          case 14: temp = "E"; break;
          case 15: temp = "F"; break;
        }

        result = temp + result;
      }

      x /= 16;
    }

    return result;
  }

  public static int HexToDec(string x)
  {
    int result = 0;
    int count = x.Length - 1;
    for (int i = 0; i < x.Length; i++)
    {
      int temp = 0;
      switch (x[i])
      {
        case 'A': temp = 10; break;
        case 'B': temp = 11; break;
        case 'C': temp = 12; break;
        case 'D': temp = 13; break;
        case 'E': temp = 14; break;
        case 'F': temp = 15; break;
        default: temp = -48 + (int)x[i]; break; // -48 because of ASCII
      }

      result += temp * (int)(Math.Pow(16, count));
      count--;
    }

    return result;
  }
}

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    Console.Write("Enter Decimal value: ");
    int decNum = int.Parse(Console.ReadLine());

    Console.WriteLine("Dec {0} is hex {1}", decNum, Tool.DecToHex(decNum));

    Console.Write("\nEnter Hexadecimal value: ");
    string hexNum = Console.ReadLine().ToUpper();

    Console.WriteLine("Hex {0} is dec {1}", hexNum, Tool.HexToDec(hexNum));

    Console.ReadKey();
  }
}
0
Mihók Balázs
class HexToDecimal
{
  static void Main()
  {
    while (true)
    {
      Console.Write("Enter digit number to convert: ");
      int n = int.Parse(Console.ReadLine()); // set hexadecimal digit number 
      Console.Write("Enter hexadecimal number: ");
      string str = Console.ReadLine();
      str.Reverse();

      char[] ch = str.ToCharArray();
      int[] intarray = new int[n];

      decimal decimalval = 0;

      for (int i = ch.Length - 1; i >= 0; i--)
      {
        if (ch[i] == '0')
          intarray[i] = 0;
        if (ch[i] == '1')
          intarray[i] = 1;
        if (ch[i] == '2')
          intarray[i] = 2;
        if (ch[i] == '3')
          intarray[i] = 3;
        if (ch[i] == '4')
          intarray[i] = 4;
        if (ch[i] == '5')
          intarray[i] = 5;
        if (ch[i] == '6')
          intarray[i] = 6;
        if (ch[i] == '7')
          intarray[i] = 7;
        if (ch[i] == '8')
          intarray[i] = 8;
        if (ch[i] == '9')
          intarray[i] = 9;
        if (ch[i] == 'A')
          intarray[i] = 10;
        if (ch[i] == 'B')
          intarray[i] = 11;
        if (ch[i] == 'C')
          intarray[i] = 12;
        if (ch[i] == 'D')
          intarray[i] = 13;
        if (ch[i] == 'E')
          intarray[i] = 14;
        if (ch[i] == 'F')
          intarray[i] = 15;

        decimalval += intarray[i] * (decimal)Math.Pow(16, ch.Length - 1 - i);

      }

      Console.WriteLine(decimalval);
    }

  }

}
0
samets

Benim çözümüm biraz esası geçmişe benziyor, ancak sayı sistemleri arasında dönüştürme yapmak için herhangi bir yerleşik işlevi kullanmadan çalışıyor.

  public static string DecToHex(long a)
  {
    int n = 1;
    long b = a;
    while (b > 15)
    {
      b /= 16;
      n++;
    }
    string[] t = new string[n];
    int i = 0, j = n - 1;
    do
    {
         if (a % 16 == 10) t[i] = "A";
      else if (a % 16 == 11) t[i] = "B";
      else if (a % 16 == 12) t[i] = "C";
      else if (a % 16 == 13) t[i] = "D";
      else if (a % 16 == 14) t[i] = "E";
      else if (a % 16 == 15) t[i] = "F";
      else t[i] = (a % 16).ToString();
      a /= 16;
      i++;
    }
    while ((a * 16) > 15);
    string[] r = new string[n];
    for (i = 0; i < n; i++)
    {
      r[i] = t[j];
      j--;
    }
    string res = string.Concat(r);
    return res;
  }
0