web-gelistirme-sc.com

OutputDataReceived olayıyla işlem çıktısını yakalama

Proses çıktısını "gerçek zamanlı" (çalışırken) yakalamaya çalışıyorum. Kullandığım kod oldukça basit (aşağıya bakınız). Bazı garip sebeplerden dolayı OutputDataReceived olayı hiçbir zaman çağrılmaz. Niye ya?

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
   // Setup the process start info
   var processStartInfo = new ProcessStartInfo("ping.exe", "-t -n 3 192.168.100.1")
   {
    UseShellExecute = false,
    RedirectStandardOutput = true
   };

   // Setup the process
   mProcess = new Process { StartInfo = processStartInfo, EnableRaisingEvents = true };

   // Register event
   mProcess.OutputDataReceived += OnOutputDataReceived;

   // Start process
   mProcess.Start();
   mProcess.WaitForExit();
  }

  void OnOutputDataReceived(object sender, DataReceivedEventArgs e)
  {
    //Never gets called...
  }
36
Boris

Araman gerek 

mProcess.BeginOutputReadLine();

BeginOutputReadLine - "Uygulamanın yönlendirilmiş StandardOutput akışında eşzamansız okuma işlemlerine başlar."

62
Chris

void ExecuteCommand(string cmdpath, string cmdargs)
{
  string command = cmdpath + " " + cmdargs;

  tabc_results.SelectTab(1); 
  DoConsole("\r\nCmd>> " + command + "\r\n");

  var processInfo = new System.Diagnostics.ProcessStartInfo("cmd.exe", "/c " + command);
  processInfo.CreateNoWindow = true;
  processInfo.UseShellExecute = false;
  processInfo.RedirectStandardError = true;
  processInfo.RedirectStandardOutput = true;

  var process = System.Diagnostics.Process.Start(processInfo);

  process.OutputDataReceived += (
    object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e
  ) => DoConsole("stdout>> " + e.Data + "\r\n");
  //Console.WriteLine("output>>" + e.Data);
  process.BeginOutputReadLine();

  process.ErrorDataReceived += (
    object sender, System.Diagnostics.DataReceivedEventArgs e
  ) =>DoConsole("stderr>> " + e.Data + "\r\n");
  //Console.WriteLine("error>>" + e.Data);
  process.BeginErrorReadLine();

  process.WaitForExit();

  DoConsole("retcode>> " + process.ExitCode.ToString() + "\r\n");
  //Console.WriteLine("ExitCode: {0}", process.ExitCode);
  process.Close();
}
0
guest1