web-gelistirme-sc.com

VB.net Giriş İletişim Kutusunun C # sürümü nedir?

VB.net'in Giriş Kutusu'nun C # sürümü nedir?

139
wusher

Microsoft.VisualBasic öğesine bir referans ekleyin, InputBoxMicrosoft.VisualBasic.Interaction ad alanındadır:

using Microsoft.VisualBasic;
string input = Interaction.InputBox("Prompt", "Title", "Default", -1, -1);
211
Ozgur Ozcitak

Özetlersek:

 • Var C # 'de yok .
 • Microsoft.VisualBasic dosyasına bir başvuru ekleyerek iletişim kutusunu Visual Basic'ten kullanabilirsiniz:

  1. Solution Explorer içinde Referanslar klasörünü sağ tıklayın.
  2. Seçin Referans Ekle ...
  3. . NET sekmesinde (daha yeni Visual Studio sürümlerinde - Derleme sekmesinde ) - seçin Microsoft.VisualBasic
  4. Tıklayın TAMAM

Ardından daha önce belirtilen kodu kullanabilirsiniz:

string input = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("Prompt", "Title", "Default", 0, 0);

Bununla birlikte, ilk önce bir giriş kutusuna olan ihtiyacı düşünmenizi öneririm. Diyaloglar her zaman bir şeyler yapmanın en iyi yolu değildir ve bazen iyiden daha çok zarar verirler - ama bu özel duruma bağlıdır.

102
Tomas Sedovic

Bir iletişim kutusunun dinamik oluşturulması. Zevkinize göre özelleştirebilirsiniz.

Winform dışında burada dış bir bağımlılığın olmadığını unutmayın

private static DialogResult ShowInputDialog(ref string input)
  {
    System.Drawing.Size size = new System.Drawing.Size(200, 70);
    Form inputBox = new Form();

    inputBox.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
    inputBox.ClientSize = size;
    inputBox.Text = "Name";

    System.Windows.Forms.TextBox textBox = new TextBox();
    textBox.Size = new System.Drawing.Size(size.Width - 10, 23);
    textBox.Location = new System.Drawing.Point(5, 5);
    textBox.Text = input;
    inputBox.Controls.Add(textBox);

    Button okButton = new Button();
    okButton.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
    okButton.Name = "okButton";
    okButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    okButton.Text = "&OK";
    okButton.Location = new System.Drawing.Point(size.Width - 80 - 80, 39);
    inputBox.Controls.Add(okButton);

    Button cancelButton = new Button();
    cancelButton.DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
    cancelButton.Name = "cancelButton";
    cancelButton.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    cancelButton.Text = "&Cancel";
    cancelButton.Location = new System.Drawing.Point(size.Width - 80, 39);
    inputBox.Controls.Add(cancelButton);

    inputBox.AcceptButton = okButton;
    inputBox.CancelButton = cancelButton; 

    DialogResult result = inputBox.ShowDialog();
    input = textBox.Text;
    return result;
  }

kullanım

string input="hede";
ShowInputDialog(ref input);
95
Gorkem

Bir tane yok. Gerçekten C # içinde VB InputBox kullanmak istersen, yapabilirsin. Sadece Microsoft.VisualBasic.dll dosyasına referans ekleyin ve orada bulun.

Ama şunu öneririm değil kullan. Çirkin ve modası geçmiş IMO.

8
Ryan Farley

Proje için referans listenize yalnızca Microsoft.VisualBasic'i eklemeniz değil, aynı zamanda 'Microsoft.VisualBasic;' bu nedenle Microsoft.VisualBasic.Interaction.Inputbox yerine 'Interaction.Inputbox ("...")' kullanmanız gerekir

5
user429460

Kullanıcının girdiği dizeyi döndürür; boş dize vururlarsa Cancel:

  public static String InputBox(String caption, String Prompt, String defaultText)
  {
    String localInputText = defaultText;
    if (InputQuery(caption, Prompt, ref localInputText))
    {
      return localInputText;
    }
    else
    {
      return "";
    }
  }

String işlevini ref parametresi olarak döndürür, vururlarsa true değerini döndürür OK, veya vururlarsa false Cancel:

  public static Boolean InputQuery(String caption, String Prompt, ref String value)
  {
    Form form;
    form = new Form();
    form.AutoScaleMode = AutoScaleMode.Font;
    form.Font = SystemFonts.IconTitleFont;

    SizeF dialogUnits;
    dialogUnits = form.AutoScaleDimensions;

    form.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
    form.MinimizeBox = false;
    form.MaximizeBox = false;
    form.Text = caption;

    form.ClientSize = new Size(
          Toolkit.MulDiv(180, dialogUnits.Width, 4),
          Toolkit.MulDiv(63, dialogUnits.Height, 8));

    form.StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen;

    System.Windows.Forms.Label lblPrompt;
    lblPrompt = new System.Windows.Forms.Label();
    lblPrompt.Parent = form;
    lblPrompt.AutoSize = true;
    lblPrompt.Left = Toolkit.MulDiv(8, dialogUnits.Width, 4);
    lblPrompt.Top = Toolkit.MulDiv(8, dialogUnits.Height, 8);
    lblPrompt.Text = Prompt;

    System.Windows.Forms.TextBox edInput;
    edInput = new System.Windows.Forms.TextBox();
    edInput.Parent = form;
    edInput.Left = lblPrompt.Left;
    edInput.Top = Toolkit.MulDiv(19, dialogUnits.Height, 8);
    edInput.Width = Toolkit.MulDiv(164, dialogUnits.Width, 4);
    edInput.Text = value;
    edInput.SelectAll();


    int buttonTop = Toolkit.MulDiv(41, dialogUnits.Height, 8);
    //Command buttons should be 50x14 dlus
    Size buttonSize = Toolkit.ScaleSize(new Size(50, 14), dialogUnits.Width / 4, dialogUnits.Height / 8);

    System.Windows.Forms.Button bbOk = new System.Windows.Forms.Button();
    bbOk.Parent = form;
    bbOk.Text = "OK";
    bbOk.DialogResult = DialogResult.OK;
    form.AcceptButton = bbOk;
    bbOk.Location = new Point(Toolkit.MulDiv(38, dialogUnits.Width, 4), buttonTop);
    bbOk.Size = buttonSize;

    System.Windows.Forms.Button bbCancel = new System.Windows.Forms.Button();
    bbCancel.Parent = form;
    bbCancel.Text = "Cancel";
    bbCancel.DialogResult = DialogResult.Cancel;
    form.CancelButton = bbCancel;
    bbCancel.Location = new Point(Toolkit.MulDiv(92, dialogUnits.Width, 4), buttonTop);
    bbCancel.Size = buttonSize;

    if (form.ShowDialog() == DialogResult.OK)
    {
      value = edInput.Text;
      return true;
    }
    else
    {
      return false;
    }
  }

  /// <summary>
  /// Multiplies two 32-bit values and then divides the 64-bit result by a 
  /// third 32-bit value. The final result is rounded to the nearest integer.
  /// </summary>
  public static int MulDiv(int nNumber, int nNumerator, int nDenominator)
  {
    return (int)Math.Round((float)nNumber * nNumerator / nDenominator);
  }

Not: Herhangi bir kod kamu malı içine serbest bırakılır. Özelliğe gerek yok.

5
Ian Boyd

Microsoft.VisualBasic öğesine referans ekleyin ve bu işlevi kullanın:

string response = Microsoft.VisualBasic.Interaction.InputBox("What's 1+1?", "Title", "2", 0, 0);

Son 2 sayı, giriş diyaloğunu görüntülemek için bir X/Y pozisyonudur.

4
chakrit

InputBox'ı mı kastediyorsun? Sadece Microsoft.VisualBasic ad alanına bakın.

C # ve VB.Net ortak bir kütüphaneyi paylaşıyor. Bir dil kullanabilirse, diğeri kullanabilir.

3
Joel Coehoorn

Microsoft.VisualBasic'e bir referans eklemeden:

// "dynamic" requires reference to Microsoft.CSharp
Type tScriptControl = Type.GetTypeFromProgID("ScriptControl");
dynamic oSC = Activator.CreateInstance(tScriptControl);

oSC.Language = "VBScript";
string sFunc = @"Function InBox(Prompt, title, default) 
InBox = InputBox(Prompt, title, default)  
End Function
";
oSC.AddCode(sFunc);
dynamic Ret = oSC.Run("InBox", "メッセージ", "タイトル", "初期値");

Daha fazla bilgi için bunlara bakınız:
ScriptControl
JScript’te MsgBox
JScript'te Girdi ve MsgBox

.NET 2.0:

string sFunc = @"Function InBox(Prompt, title, default) 
InBox = InputBox(Prompt, title, default)  
End Function
";

Type tScriptControl = Type.GetTypeFromProgID("ScriptControl");
object oSC = Activator.CreateInstance(tScriptControl);

// https://github.com/mono/mono/blob/master/mcs/class/corlib/System/MonoType.cs
// System.Reflection.PropertyInfo pi = tScriptControl.GetProperty("Language", System.Reflection.BindingFlags.Instance | System.Reflection.BindingFlags.Static | System.Reflection.BindingFlags.CreateInstance| System.Reflection.BindingFlags.Public | System.Reflection.BindingFlags.NonPublic | System.Reflection.BindingFlags.SetProperty | System.Reflection.BindingFlags.IgnoreCase);
// pi.SetValue(oSC, "VBScript", null);

tScriptControl.InvokeMember("Language", System.Reflection.BindingFlags.SetProperty, null, oSC, new object[] { "VBScript" });
tScriptControl.InvokeMember("AddCode", System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, oSC, new object[] { sFunc });
object ret = tScriptControl.InvokeMember("Run", System.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, null, oSC, new object[] { "InBox", "メッセージ", "タイトル", "初期値" });
Console.WriteLine(ret);
2
Stefan Steiger

Bunu kendim kodlayarak başardım. Bir kitaplık için büyük kütüphanelere uzanıp güvenmekten hoşlanmam.

Form ve Tasarımcı:

public partial class InputBox 
  : Form
{

  public String Input
  {
    get { return textInput.Text; }
  }

  public InputBox()
  {
    InitializeComponent();
  }

  private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.OK;
  }

  private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
  {
    DialogResult = System.Windows.Forms.DialogResult.Cancel;
  }

  private void InputBox_Load(object sender, EventArgs e)
  {
    this.ActiveControl = textInput;
  }

  public static DialogResult Show(String title, String message, String inputTitle, out String inputValue)
  {
    InputBox inputBox = null;
    DialogResult results = DialogResult.None;

    using (inputBox = new InputBox() { Text = title })
    {
      inputBox.labelMessage.Text = message;
      inputBox.splitContainer2.SplitterDistance = inputBox.labelMessage.Width;
      inputBox.labelInput.Text = inputTitle;
      inputBox.splitContainer1.SplitterDistance = inputBox.labelInput.Width;
      inputBox.Size = new Size(
        inputBox.Width,
        8 + inputBox.labelMessage.Height + inputBox.splitContainer2.SplitterWidth + inputBox.splitContainer1.Height + 8 + inputBox.button2.Height + 12 + (50));
      results = inputBox.ShowDialog();
      inputValue = inputBox.Input;
    }

    return results;
  }

  void labelInput_TextChanged(object sender, System.EventArgs e)
  {
  }

}

partial class InputBox
{
  /// <summary>
  /// Required designer variable.
  /// </summary>
  private System.ComponentModel.IContainer components = null;

  /// <summary>
  /// Clean up any resources being used.
  /// </summary>
  /// <param name="disposing">true if managed resources should be disposed; otherwise, false.</param>
  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    if (disposing && (components != null))
    {
      components.Dispose();
    }
    base.Dispose(disposing);
  }

  #region Windows Form Designer generated code

  /// <summary>
  /// Required method for Designer support - do not modify
  /// the contents of this method with the code editor.
  /// </summary>
  private void InitializeComponent()
  {
    this.labelMessage = new System.Windows.Forms.Label();
    this.button1 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.button2 = new System.Windows.Forms.Button();
    this.labelInput = new System.Windows.Forms.Label();
    this.textInput = new System.Windows.Forms.TextBox();
    this.splitContainer1 = new System.Windows.Forms.SplitContainer();
    this.splitContainer2 = new System.Windows.Forms.SplitContainer();
    ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.splitContainer1)).BeginInit();
    this.splitContainer1.Panel1.SuspendLayout();
    this.splitContainer1.Panel2.SuspendLayout();
    this.splitContainer1.SuspendLayout();
    ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.splitContainer2)).BeginInit();
    this.splitContainer2.Panel1.SuspendLayout();
    this.splitContainer2.Panel2.SuspendLayout();
    this.splitContainer2.SuspendLayout();
    this.SuspendLayout();
    // 
    // labelMessage
    // 
    this.labelMessage.AutoSize = true;
    this.labelMessage.Location = new System.Drawing.Point(3, 0);
    this.labelMessage.MaximumSize = new System.Drawing.Size(379, 0);
    this.labelMessage.Name = "labelMessage";
    this.labelMessage.Size = new System.Drawing.Size(50, 13);
    this.labelMessage.TabIndex = 99;
    this.labelMessage.Text = "Message";
    // 
    // button1
    // 
    this.button1.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
    this.button1.Location = new System.Drawing.Point(316, 126);
    this.button1.Name = "button1";
    this.button1.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    this.button1.TabIndex = 3;
    this.button1.Text = "Cancel";
    this.button1.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.button1.Click += new System.EventHandler(this.button1_Click);
    // 
    // button2
    // 
    this.button2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
    this.button2.Location = new System.Drawing.Point(235, 126);
    this.button2.Name = "button2";
    this.button2.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
    this.button2.TabIndex = 2;
    this.button2.Text = "OK";
    this.button2.UseVisualStyleBackColor = true;
    this.button2.Click += new System.EventHandler(this.button2_Click);
    // 
    // labelInput
    // 
    this.labelInput.AutoSize = true;
    this.labelInput.Location = new System.Drawing.Point(3, 6);
    this.labelInput.Name = "labelInput";
    this.labelInput.Size = new System.Drawing.Size(31, 13);
    this.labelInput.TabIndex = 99;
    this.labelInput.Text = "Input";
    this.labelInput.TextChanged += new System.EventHandler(this.labelInput_TextChanged);
    // 
    // textInput
    // 
    this.textInput.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)(((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
    | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
    this.textInput.Location = new System.Drawing.Point(3, 3);
    this.textInput.Name = "textInput";
    this.textInput.Size = new System.Drawing.Size(243, 20);
    this.textInput.TabIndex = 1;
    // 
    // splitContainer1
    // 
    this.splitContainer1.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Fill;
    this.splitContainer1.FixedPanel = System.Windows.Forms.FixedPanel.Panel2;
    this.splitContainer1.IsSplitterFixed = true;
    this.splitContainer1.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
    this.splitContainer1.Name = "splitContainer1";
    // 
    // splitContainer1.Panel1
    // 
    this.splitContainer1.Panel1.Controls.Add(this.labelInput);
    // 
    // splitContainer1.Panel2
    // 
    this.splitContainer1.Panel2.Controls.Add(this.textInput);
    this.splitContainer1.Size = new System.Drawing.Size(379, 50);
    this.splitContainer1.SplitterDistance = 126;
    this.splitContainer1.TabIndex = 99;
    // 
    // splitContainer2
    // 
    this.splitContainer2.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom) 
    | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left) 
    | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
    this.splitContainer2.IsSplitterFixed = true;
    this.splitContainer2.Location = new System.Drawing.Point(12, 12);
    this.splitContainer2.Name = "splitContainer2";
    this.splitContainer2.Orientation = System.Windows.Forms.Orientation.Horizontal;
    // 
    // splitContainer2.Panel1
    // 
    this.splitContainer2.Panel1.Controls.Add(this.labelMessage);
    // 
    // splitContainer2.Panel2
    // 
    this.splitContainer2.Panel2.Controls.Add(this.splitContainer1);
    this.splitContainer2.Size = new System.Drawing.Size(379, 108);
    this.splitContainer2.SplitterDistance = 54;
    this.splitContainer2.TabIndex = 99;
    // 
    // InputBox
    // 
    this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(6F, 13F);
    this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
    this.ClientSize = new System.Drawing.Size(403, 161);
    this.Controls.Add(this.splitContainer2);
    this.Controls.Add(this.button2);
    this.Controls.Add(this.button1);
    this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
    this.MaximizeBox = false;
    this.MinimizeBox = false;
    this.Name = "InputBox";
    this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
    this.Text = "Title";
    this.TopMost = true;
    this.Load += new System.EventHandler(this.InputBox_Load);
    this.splitContainer1.Panel1.ResumeLayout(false);
    this.splitContainer1.Panel1.PerformLayout();
    this.splitContainer1.Panel2.ResumeLayout(false);
    this.splitContainer1.Panel2.PerformLayout();
    ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.splitContainer1)).EndInit();
    this.splitContainer1.ResumeLayout(false);
    this.splitContainer2.Panel1.ResumeLayout(false);
    this.splitContainer2.Panel1.PerformLayout();
    this.splitContainer2.Panel2.ResumeLayout(false);
    ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.splitContainer2)).EndInit();
    this.splitContainer2.ResumeLayout(false);
    this.ResumeLayout(false);

  }

  #endregion

  private System.Windows.Forms.Label labelMessage;
  private System.Windows.Forms.Button button1;
  private System.Windows.Forms.Button button2;
  private System.Windows.Forms.Label labelInput;
  private System.Windows.Forms.TextBox textInput;
  private System.Windows.Forms.SplitContainer splitContainer1;
  private System.Windows.Forms.SplitContainer splitContainer2;
}

Kullanımı:

String output = "";

result = System.Windows.Forms.DialogResult.None;

result = InputBox.Show(
  "Input Required",
  "Please enter the value (if available) below.",
  "Value",
  out output);

if (result != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
{
  return;
}

Bunun, ne kadar metin görüntülenmesini istediğinizi temel alarak güzel kalmasını sağlamak için biraz otomatik boyutlandırma gösterdiğini unutmayın. Ayrıca çan ve ıslık olmadığını da biliyorum ama bu aynı ikilemle karşı karşıya kalanlar için ileriye doğru sağlam bir adım.

1
David Carrigan