web-gelistirme-sc.com

WPF BitmapImage'ı bir System.Drawing.Bitmap'tan yükleyin.

Bir System.Drawing.Bitmap örneğine sahibim ve bunu WPF uygulamam için bir System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage şeklinde kullanılabilir yapmak istiyorum.

Bunun için en iyi yaklaşım ne olurdu?

214
Kevin

Hallgrim'e teşekkürler, işte son verdiğim kod:

ScreenCapture = System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(
  bmp.GetHbitmap(), 
  IntPtr.Zero, 
  System.Windows.Int32Rect.Empty, 
  BitmapSizeOptions.FromWidthAndHeight(width, height));

Ayrıca asıl sorumdaki gibi bir BitmapImage yerine bir BitmapSource'a bağlandım

79
Kevin

MemoryStream'den yüklemeye ne dersiniz?

using(MemoryStream memory = new MemoryStream())
{
  bitmap.Save(memory, ImageFormat.Png);
  memory.Position = 0;
  BitmapImage bitmapImage = new BitmapImage();
  bitmapImage.BeginInit();
  bitmapImage.StreamSource = memory;
  bitmapImage.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
  bitmapImage.EndInit();
}
257

Bunun cevaplandığını biliyorum, ancak işte dönüştürmeyi yapan birkaç uzantı yöntemi (.NET 3.0+ için). :)

    /// <summary>
  /// Converts a <see cref="System.Drawing.Image"/> into a WPF <see cref="BitmapSource"/>.
  /// </summary>
  /// <param name="source">The source image.</param>
  /// <returns>A BitmapSource</returns>
  public static BitmapSource ToBitmapSource(this System.Drawing.Image source)
  {
    System.Drawing.Bitmap bitmap = new System.Drawing.Bitmap(source);

    var bitSrc = bitmap.ToBitmapSource();

    bitmap.Dispose();
    bitmap = null;

    return bitSrc;
  }

  /// <summary>
  /// Converts a <see cref="System.Drawing.Bitmap"/> into a WPF <see cref="BitmapSource"/>.
  /// </summary>
  /// <remarks>Uses GDI to do the conversion. Hence the call to the marshalled DeleteObject.
  /// </remarks>
  /// <param name="source">The source bitmap.</param>
  /// <returns>A BitmapSource</returns>
  public static BitmapSource ToBitmapSource(this System.Drawing.Bitmap source)
  {
    BitmapSource bitSrc = null;

    var hBitmap = source.GetHbitmap();

    try
    {
      bitSrc = System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(
        hBitmap,
        IntPtr.Zero,
        Int32Rect.Empty,
        BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions());
    }
    catch (Win32Exception)
    {
      bitSrc = null;
    }
    finally
    {
      NativeMethods.DeleteObject(hBitmap);
    }

    return bitSrc;
  }

ve NativeMethods sınıfı (FxCop'u yatıştırmak için)

  /// <summary>
/// FxCop requires all Marshalled functions to be in a class called NativeMethods.
/// </summary>
internal static class NativeMethods
{
  [DllImport("gdi32.dll")]
  [return: MarshalAs(UnmanagedType.Bool)]
  internal static extern bool DeleteObject(IntPtr hObject);
}
53
Alastair Pitts

Dönüşümün her iki yönde de çalışmasını sağlamak biraz zaman aldı, işte bu ortaya çıkan iki uzatma yöntemi:

using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;

public static class BitmapConversion {

  public static Bitmap ToWinFormsBitmap(this BitmapSource bitmapsource) {
    using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) {
      BitmapEncoder enc = new BmpBitmapEncoder();
      enc.Frames.Add(BitmapFrame.Create(bitmapsource));
      enc.Save(stream);

      using (var tempBitmap = new Bitmap(stream)) {
        // According to MSDN, one "must keep the stream open for the lifetime of the Bitmap."
        // So we return a copy of the new bitmap, allowing us to dispose both the bitmap and the stream.
        return new Bitmap(tempBitmap);
      }
    }
  }

  public static BitmapSource ToWpfBitmap(this Bitmap bitmap) {
    using (MemoryStream stream = new MemoryStream()) {
      bitmap.Save(stream, ImageFormat.Bmp);

      stream.Position = 0;
      BitmapImage result = new BitmapImage();
      result.BeginInit();
      // According to MSDN, "The default OnDemand cache option retains access to the stream until the image is needed."
      // Force the bitmap to load right now so we can dispose the stream.
      result.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
      result.StreamSource = stream;
      result.EndInit();
      result.Freeze();
      return result;
    }
  }
}
22
Daniel Wolf

En kolay şey, WPF bit eşlemini doğrudan bir dosyadan yapabilirsiniz.

Aksi takdirde, System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap kullanmak zorunda kalacaksınız.

10
Hallgrim
// at class level;
[System.Runtime.InteropServices.DllImport("gdi32.dll")]
public static extern bool DeleteObject(IntPtr hObject);  // https://stackoverflow.com/a/1546121/194717


/// <summary> 
/// Converts a <see cref="System.Drawing.Bitmap"/> into a WPF <see cref="BitmapSource"/>. 
/// </summary> 
/// <remarks>Uses GDI to do the conversion. Hence the call to the marshalled DeleteObject. 
/// </remarks> 
/// <param name="source">The source bitmap.</param> 
/// <returns>A BitmapSource</returns> 
public static System.Windows.Media.Imaging.BitmapSource ToBitmapSource(this System.Drawing.Bitmap source)
{
  var hBitmap = source.GetHbitmap();
  var result = System.Windows.Interop.Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(hBitmap, IntPtr.Zero, System.Windows.Int32Rect.Empty, System.Windows.Media.Imaging.BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions());

  DeleteObject(hBitmap);

  return result;
}
9
Tony

Bir görüntüleme satıcısında çalışıyorum ve WPF için bir System.Drawing.Bitmap'a benzer görüntü formatımıza bir adaptör yazdım.

Bu KB'yi müşterilerimize açıklamak için yazdım:

http://www.atalasoft.com/kb/article.aspx?id=10156

Ve orada orada kod var. AtalaImage'ı Bitmap ile değiştirmeniz ve yaptığımız eşdeğer şeyi yapmanız gerekiyor - oldukça basit olmalı.

5
Lou Franco

Bunu benim üstümden bir takım kaynaklardan inşa ettim. https://stackoverflow.com/a/7035036https://stackoverflow.com/a/1470182/360211

using System;
using System.Drawing;
using System.Runtime.ConstrainedExecution;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Security;
using System.Windows;
using System.Windows.Interop;
using System.Windows.Media.Imaging;
using Microsoft.Win32.SafeHandles;

namespace WpfHelpers
{
  public static class BitmapToBitmapSource
  {
    public static BitmapSource ToBitmapSource(this Bitmap source)
    {
      using (var handle = new SafeHBitmapHandle(source))
      {
        return Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(handle.DangerousGetHandle(),
          IntPtr.Zero, Int32Rect.Empty,
          BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions());
      }
    }

    [DllImport("gdi32")]
    private static extern int DeleteObject(IntPtr o);

    private sealed class SafeHBitmapHandle : SafeHandleZeroOrMinusOneIsInvalid
    {
      [SecurityCritical]
      public SafeHBitmapHandle(Bitmap bitmap)
        : base(true)
      {
        SetHandle(bitmap.GetHbitmap());
      }

      [ReliabilityContract(Consistency.WillNotCorruptState, Cer.Success)]
      protected override bool ReleaseHandle()
      {
        return DeleteObject(handle) > 0;
      }
    }
  }
}
4
weston

Özel bir bitmapsource yazarak piksel verilerini her iki ad alanında (Medya ve Çizim) paylaşabilirsiniz. Dönüşüm hemen gerçekleşecek ve ek bir bellek tahsis edilmeyecektir. Açıkça Bitmap'inizin bir kopyasını oluşturmak istemiyorsanız, istediğiniz yöntem budur.

class SharedBitmapSource : BitmapSource, IDisposable
{
  #region Public Properties

  /// <summary>
  /// I made it public so u can reuse it and get the best our of both namespaces
  /// </summary>
  public Bitmap Bitmap { get; private set; }

  public override double DpiX { get { return Bitmap.HorizontalResolution; } }

  public override double DpiY { get { return Bitmap.VerticalResolution; } }

  public override int PixelHeight { get { return Bitmap.Height; } }

  public override int PixelWidth { get { return Bitmap.Width; } }

  public override System.Windows.Media.PixelFormat Format { get { return ConvertPixelFormat(Bitmap.PixelFormat); } }

  public override BitmapPalette Palette { get { return null; } }

  #endregion

  #region Constructor/Destructor

  public SharedBitmapSource(int width, int height,System.Drawing.Imaging.PixelFormat sourceFormat)
    :this(new Bitmap(width,height, sourceFormat) ) { }

  public SharedBitmapSource(Bitmap bitmap)
  {
    Bitmap = bitmap;
  }

  // Use C# destructor syntax for finalization code.
  ~SharedBitmapSource()
  {
    // Simply call Dispose(false).
    Dispose(false);
  }

  #endregion

  #region Overrides

  public override void CopyPixels(Int32Rect sourceRect, Array pixels, int stride, int offset)
  {
    BitmapData sourceData = Bitmap.LockBits(
    new Rectangle(sourceRect.X, sourceRect.Y, sourceRect.Width, sourceRect.Height),
    ImageLockMode.ReadOnly,
    Bitmap.PixelFormat);

    var length = sourceData.Stride * sourceData.Height;

    if (pixels is byte[])
    {
      var bytes = pixels as byte[];
      Marshal.Copy(sourceData.Scan0, bytes, 0, length);
    }

    Bitmap.UnlockBits(sourceData);
  }

  protected override Freezable CreateInstanceCore()
  {
    return (Freezable)Activator.CreateInstance(GetType());
  }

  #endregion

  #region Public Methods

  public BitmapSource Resize(int newWidth, int newHeight)
  {
    Image newImage = new Bitmap(newWidth, newHeight);
    using (Graphics graphicsHandle = Graphics.FromImage(newImage))
    {
      graphicsHandle.InterpolationMode = InterpolationMode.HighQualityBicubic;
      graphicsHandle.DrawImage(Bitmap, 0, 0, newWidth, newHeight);
    }
    return new SharedBitmapSource(newImage as Bitmap);
  }

  public new BitmapSource Clone()
  {
    return new SharedBitmapSource(new Bitmap(Bitmap));
  }

  //Implement IDisposable.
  public void Dispose()
  {
    Dispose(true);
    GC.SuppressFinalize(this);
  }

  #endregion

  #region Protected/Private Methods

  private static System.Windows.Media.PixelFormat ConvertPixelFormat(System.Drawing.Imaging.PixelFormat sourceFormat)
  {
    switch (sourceFormat)
    {
      case System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format24bppRgb:
        return PixelFormats.Bgr24;

      case System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppArgb:
        return PixelFormats.Pbgra32;

      case System.Drawing.Imaging.PixelFormat.Format32bppRgb:
        return PixelFormats.Bgr32;

    }
    return new System.Windows.Media.PixelFormat();
  }

  private bool _disposed = false;

  protected virtual void Dispose(bool disposing)
  {
    if (!_disposed)
    {
      if (disposing)
      {
        // Free other state (managed objects).
      }
      // Free your own state (unmanaged objects).
      // Set large fields to null.
      _disposed = true;
    }
  }

  #endregion
}
4
Andreas

Bu soruya geldim çünkü aynı şeyi yapmaya çalışıyordum, ama benim durumumda Bitmap bir kaynak/dosyadan geliyor. En iyi çözümü aşağıdaki bağlantıda açıklandığı gibi buldum:

http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/system.windows.media.imaging.bitmapimage.aspx

// Create the image element.
Image simpleImage = new Image();  
simpleImage.Width = 200;
simpleImage.Margin = new Thickness(5);

// Create source.
BitmapImage bi = new BitmapImage();
// BitmapImage.UriSource must be in a BeginInit/EndInit block.
bi.BeginInit();
bi.UriSource = new Uri(@"/sampleImages/cherries_larger.jpg",UriKind.RelativeOrAbsolute);
bi.EndInit();
// Set the image source.
simpleImage.Source = bi;
2
Roland