web-gelistirme-sc.com

Yazar için kategori listesi: list_categoriler list_authors işlevi içinde

Yazarların ve yayınladıkları kategorilerin bulunduğu bir "katkıda bulunanlar" sayfası oluşturmaya çalışıyorum.

Bunu tek bir yazı sayfasında tek bir yazar için yapmak için bu kodu kullanabiliyorum:

  <?php
  $cat_array = array();
  $args=array(
   'author' => get_the_author_meta('id'),
   'showposts'=>-1,
   'caller_get_posts'=>1
  );
  $author_posts = get_posts($args);
  if( $author_posts ) {
   foreach ($author_posts as $author_post ) {
    foreach(get_the_category($author_post->ID) as $category) {
     $cat_array[$category->term_id] = $category->term_id;
    }
   }
  }

  $cat_ids = implode(',', $cat_array);
  $output = strtr( wp_list_categories( 'include='.$cat_ids.'&title_li=&style=none&echo=0' ), array( '<br />' => ' / ' ) );
  echo preg_replace( '@\s/\s\[email protected]', '', $output );
  ?>

Ancak, bu biti listemin yazarlar işlevine bağladığımda ve çalıştığımda (listedeki her yazarın kendi kategorisinde görüntülenmesi gerekir) Kategori listesi sayfanın en üstünde görüntülenir (kodu koyduğum kodda değil) ve Görüntülenmesi gereken div'de sadece "array" yazıyor. Sanırım bu bir PHP newb olduğum gibi bir sözdizimi meselesi.

Liste yazarlarının işlevi:

//My List Authors Function
function my_list_authors($args = '') {
  global $wpdb;
  global $wp_query;
$author = get_query_var('author');
function authorCats() {
$categories = $wpdb->get_results("
  SELECT DISTINCT(terms.term_id) as ID, terms.name, terms.slug, tax.description
  FROM $wpdb->posts as posts
  LEFT JOIN $wpdb->term_relationships as relationships ON posts.ID = relationships.object_ID
  LEFT JOIN $wpdb->term_taxonomy as tax ON relationships.term_taxonomy_id = tax.term_taxonomy_id
  LEFT JOIN $wpdb->terms as terms ON tax.term_id = terms.term_id
  WHERE 1=1 AND (
    posts.post_status = 'publish' AND
    posts.post_author = '$author' AND
    tax.taxonomy = 'category' )
  ORDER BY terms.name ASC
");
foreach($categories as $category) :
echo '<li>
    <a href="'.get_category_link( $category->ID ).'" title="'.$category->name.'">
      '.$category->name.'
    </a>
  </li>';
endforeach;
}
  $defaults = array(
    'optioncount' => false, 'exclude_admin' => true,
    'show_fullname' => false, 'hide_empty' => true,
    'feed' => '', 'feed_image' => '', 'feed_type' => '', 'echo' => true,
    'style' => 'list', 'html' => true
  );

  $r = wp_parse_args( $args, $defaults );
  extract($r, EXTR_SKIP);
  $return = '';

  /** @todo Move select to get_authors(). */
  $users = get_users_of_blog();
  $author_ids = array();
  foreach ( (array) $users as $user )
    $author_ids[] = $user->user_id;
  if ( count($author_ids) > 0 ) {
    $author_ids = implode(',', $author_ids );
    $authors = $wpdb->get_results( "SELECT ID, user_nicename from $wpdb->users WHERE ID IN($author_ids) " . ($exclude_admin ? "AND user_login <> 'admin' " : '') . "ORDER BY display_name" );
  } else {
    $authors = array();
  }

  $author_count = array();
  foreach ( (array) $wpdb->get_results("SELECT DISTINCT post_author, COUNT(ID) AS count FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'post' AND " . get_private_posts_cap_sql( 'post' ) . " GROUP BY post_author") as $row )
    $author_count[$row->post_author] = $row->count;

  foreach ( (array) $authors as $author ) {

    $link = '';

    $author = get_userdata( $author->ID );
    $posts = (isset($author_count[$author->ID])) ? $author_count[$author->ID] : 0;
    $name = $author->display_name;

    if ( $show_fullname && ($author->first_name != '' && $author->last_name != '') )
      $name = "$author->first_name $author->last_name";

    if( !$html ) {
      if ( $posts == 0 ) {
        if ( ! $hide_empty )
          $return .= $name . ', ';
      } else
        $return .= $name . ', ';

      // No need to go further to process HTML.
      continue;
    }

    $authorAvatar = get_avatar($author->ID);

    if ( !($posts == 0 && $hide_empty) && 'list' == $style )
      $return .= '
      <div class="authorBox">
        '.$authorAvatar.'
        <table>
          <tr>
            <td class="authorLabel">Founder & Editor:</td>
            <td class="authorData"><a href="#">'.$author->nickname.'</a></td>
          </tr>

          <tr>
            <td class="authorLabel">Location:</td>
            <td class="authorData">'. $author->location .'</td>
          </tr>

          <tr>
            <td class="authorLabel">Industry:</td>
            <td class="authorData">Advertising</td>
          </tr>';
      if ( $author->Twitter != '' ) {
      $return .= 
          '
          <tr>
            <td class="authorLabel">Website:</td>
            <td class="authorData"><a href="#">'.$author->user_url.'</a></td>
          </tr>

          <tr class="last">
            <td class="authorLabel">Twitter:</td>
            <td class="authorData"><a href="#">'.$author->Twitter.'</a></td>
          </tr>';
      } else {
      $return .= '
          <tr class="last">
            <td class="authorLabel">Website:</td>
            <td class="authorData"><a href="#">'.$author->user_url.'</a></td>
          </tr>';
      }
      $return .= '
        </table>

        <div class="bioBox">
          <ul>
            <li class="bioTab"><a>Bio</a> <span></span></li>
            <li class="thinkingTab"><a>Thinking About</a> <span></span></li>
            <li><a>Articles</a> <span></span></li> 
            <li><a>Reactions</a> <span></span></li>
          </ul>
        </div>
            <div class="authorBio tab"> 
              <p class="center">'
              .$author->description. 
              '</p>
            </div>

            <div class="authorThink tab"> 
              <p class="center">';
      $return .= 
$cat_array = array();
$args=array(
 'author' => get_the_author_meta('id'),
 'showposts'=>-1,
 'caller_get_posts'=>1
);
$author_posts = get_posts($args);
if( $author_posts ) {
 foreach ($author_posts as $author_post ) {
  foreach(get_the_category($author_post->ID) as $category) {
   $cat_array[$category->term_id] = $category->term_id;
  }
 }
}

$cat_ids = implode(',', $cat_array);
$output = strtr( wp_list_categories( 'include='.$cat_ids.'&title_li=&style=none&echo=0' ), array( '<br />' => ' / ' ) );
echo preg_replace( '@\s/\s\[email protected]', '', $output );
      $return .=     '</p>
            </div>
      </div>';
  }

  $return = trim($return, ', ');

  if ( ! $echo )
    return $return;
  echo $return;
}

Herhangi bir fikir veya fikir çok takdir, teşekkürler!

2
j-man86

İlginç görünüyordu, işte benim versiyonum. get_user_by() işlevinden emin değil, yazarlara nesne almanın daha sağlam bir yolu olmalı.

function my_list_authors() {

  $authors = wp_list_authors( array(
  'exclude_admin' => false,
  'html' => false,
  'echo' => false
  ) );

  $authors = explode( ',', $authors );

  echo '<ul>';

  foreach ( $authors as $author ) {

  $author = get_user_by( 'login', $author );
  $link = get_author_link( false, $author->ID );
  echo "<li><a href='{$link}'>{$author->display_name}</a><ul>";

  $posts = get_posts( array(
    'author' => $author->ID,
    'numberposts' => -1
  ) );

  $categories = array();

  foreach ( $posts as $post )
    foreach( get_the_category( $post->ID ) as $category )
    $categories[$category->term_id] = $category->term_id;

  $output = wp_list_categories( array(
    'include' => $categories,
    'title_li' => '',
    'echo' => false
    ) );

  echo $output . '</ul></li>';
  }

  echo '</ul>';
}
2
Rarst

Burada topluluk tarafından PHP betiğinizi hata ayıklamaya çalışıyorsunuz. PHP sorunları ile yapabileceğiniz en iyi şey kök sebebini kendi başınıza bulmaktır, böylece PHP öğrenirsiniz. Öğrenme, hata yapma sürecidir ve daha sonra gelecekte nasıl önlenebileceğini anlamaktır. Bu, yalnızca kendi başınıza yapabileceğiniz bir şeydir, sizin yerine bir topluluğun yapabileceği bir şey değildir.

Örneğin, diziler hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen PHP belgelerini ziyaret edin: Diziler .

PHP'nin yanlış kullanılması yanında, HTML'yi de yanlış kullanabilirsiniz. Ancak HTML problemlerini bulmak normalde daha kolaydır, bu yüzden sadece biriyle diğeriyle başlayın. Senin durumunda PHP ile başla :).

1
hakre