web-gelistirme-sc.com

Yararlı .screenrc ayarları nelerdir?

Temelde aşağıda paylaştığım kendi gibi. 'Ekran' programına ek işlevsellik arıyorum. En azından bir ekran oturumunun altındaki fantastik bir 'menü çubuğu' için son satıra bir göz atın.

## gyaresu's .screenrc 2008-03-25
# http://delicious.com/search?p=screenrc

# Don't display the copyright page
startup_message off

# tab-completion flash in heading bar
vbell off

# keep scrollback n lines
defscrollback 1000

# Doesn't fix scrollback problem on xterm because if you scroll back
# all you see is the other terminals history.
# termcapinfo xterm|xterms|xs|rxvt [email protected]:[email protected]

# These will let you use 
bind -c selectHighs 0 select 10 #these three commands are 
bind -c selectHighs 1 select 11 #added to the command-class
bind -c selectHighs 2 select 12 #selectHighs
bind -c selectHighs 3 select 13
bind -c selectHighs 4 select 14
bind -c selectHighs 5 select 15


bind - command -c selectHighs  #bind the hyphen to 
                #command-class selectHighs 


screen -t rtorrent 0  rtorrent  
#screen -t tunes    1  ncmpc --Host=192.168.1.4 --port=6600 #was for connecting to MPD music server.
screen -t stuff   1
screen -t irssi   2  irssi
screen -t dancing  4    
screen -t python  5  python
screen -t giantfriend  6  these_are_ssh_to_server_scripts.sh
screen -t computerrescue  7  these_are_ssh_to_server_scripts.sh
screen -t BMon   8  bmon -p eth0
screen -t htop   9  htop
screen -t hellanzb 10 hellanzb
screen -t watching 3  
#screen -t interactive.fiction 8
#screen -t hellahella  8  paster serve --daemon /home/gyaresu/downloads/hellahella/hella.ini 

shelltitle "$ |bash"

# THIS IS THE PRETTY BIT
#change the hardstatus settings to give an window list at the bottom of the                                    
##screen, with the time and date and with the current window highlighted                                      
hardstatus       alwayslastline                                                             
#hardstatus string '%{= mK}%-Lw%{= KW}%50>%n%f* %t%{= mK}%+Lw%< %{= kG}%-=%D %d %M %Y %c:%s%{-}'
hardstatus string '%{= kG}[ %{G}%H %{g}][%= %{= kw}%?%-Lw%?%{r}(%{W}%n*%f%t%?(%u)%?%{r})%{w}%?%+Lw%?%?%= %{g}][%{B} %d/%m %{W}%c %{g}]'
54
Gareth

Güzel bir ekran oluşturmak için daha az şifreli bir yol isteyenler için, yürekten tavsiye edebilirim byob (eski adıyla ekran profilleri). Ekranın alt kısmında size hoş bir varsayılan malzeme seti sunar - alt satırda çeşitli kullanışlı durum bilgileri bulunur ve alt satırdaki ikinci ekran pencerelerinizin bir listesini içerir. Tüm bunlar F9 tuşuna basılarak Nice easy ncurses menüsünde yapılandırılabilir.

İşlev tuşları yaygın işlemlerle eşlenir:

 • F2 - yeni bir pencere oluştur
 • F3 - Önceki pencereye git
 • F4 - Sonraki pencereye git
 • F5 - Profili yeniden yükle
 • F6 - Oturumdan ayrılma
 • F7 - Geri kaydırma moduna gir
 • F8 - Tüm tuş bağlantılarını görüntüle
 • F9 - Ekran profillerini yapılandır
 • F12 - Bu terminali kilitle

Bakınız eğitim ve ekran görüntüleri için bu makale .

Byobu karmik (9.10) 'dan sonraki ubuntu depolarındadır. Şakada buna ekran profilleri deniyordu. Bundan önce bu ppa /buradan indirme sayfası . Diğer güncel dağıtımlar için de yaygın olarak paketlenmiştir.

Python'a bağlıdır, ancak bir kez istediğiniz gibi ayarladıktan sonra, byobu-export kullanarak ekranınızı yeniden oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi içeren bir katran topu oluşturabilirsiniz.

22
Hamish Downer

Ayrıca, açılır sekmelerin etkisini simüle etmek için oldukça ilgili bir altyazı/hardstatus çizgi kombinasyonu kullanıyorum (altyazı çizgisi düz gri ve sabit durumdaki geçerli sekme aynı renktedir).

Ayrıca benim Kabuk söyle ekran mevcut işlem adının ne ve hangi dizin içinde olduğum, bu yüzden sekme adları her sekmede ne yaptığım ile güncel kalmak. Bu, tüm açık sekmelerimi kaydırmak zorunda kalmadan nerede yaptığımı hatırlamak için önemlidir.

 # don't use the hardstatus line for system messages, use reverse video instead
 # (we'll be using it for the list of tab windows - see hardstatus alwayslastline
 # below)
 hardstatus off

 # use the caption line for the computer name, load, hstatus (as set by zsh), & time
 # the caption line gets repeated for each window being displayed (using :split),
 # so we'll use color cues to differentiate the caption of the current, active
 # window, and the others.
 #  always         - display the caption continuously. Since
 #               hardstatus is 'alwayslastline', it will be on the
 #               next to last line.
 #  "%?%F"         - if (leading '%?') this region has focus ('%F') 
 #               (e.g. it's the only region being displayed, or,
 #               if in split-screen mode, it's the currently active
 #               region)
 #   "%{= Kk}"        - set the colorscheme to blac[k] on grey (bright blac[K]),
 #                with no other effects (standout, underline, etc.)
 #  "%:"          - otherwise ('%:' between a pair of '%?'s)
 #   "%{=u kR}"       - set the colorscheme to [R]ed on blac[k], and
 #                underline it, but no other effects (bold, standout, etc.) 
 #  "%?"          - end if (trailing '%?')
 #  " %h "         - print two spaces, tthne the [h]ardstatus of the
 #               current tab window (as set by zsh - see zshrc) and
 #               then another space.
 #  "%-024="        - either pad (with spaces) or truncate the previous
 #               text so that the rest of the caption string starts
 #               24 characters ('024') from the right ('-') Edge of
 #               the caption line.
 #               NOTE: omitting the '0' before the '24' would pad
 #               or truncate the text so it would be 24% from the
 #               right.
 #  "%{+b}         - add ('+') [b]old to the current text effects, but
 #               don't change the current colors.
 #  " %C:%s%a %D %d %M %Y" - print the [C]urrent time, a colon, the [s]econds,
 #               whether it's [a]m or pm, the [D]ay name, the [d]ay
 #               of the month, the [M]onth, and the [Y]ear.
 #               (this takes up 24 characters, so the previous
 #               pad/truncate command makes sure the clock doesn't
 #               get pushed off of the caption line)
 #  "%{= dd}"        - revert to the [d]efault background and [d]efault
 #               foreground colors, respectively, with no ('= ')
 #               other effects.
 # other things that might be useful later are
 #  " %H"          - print a space, then the [H]ostname.
 #  "(%{.K}%l%{-}):"    - print a '(', then change the text color to grey
 #               (aka bright blac[K]), and print the current system
 #               [l]oad. Then revert to the previous colorscheme
 #               ('%{-}') and print a close ')' and a colon.
 #               NOTE: the load is only updated when some other
 #               portion of the caption string needs to be changed
 #               (like the seconds in the clock, or if there were a
 #               backtick command)
 #  "%0`"          - put the output of a backtick command in the line
 #  "%-024<"        - don't pad, just truncate if the string is past 24
 #               characters from the right Edge
 #  "%-="          - pad (with spaces) the previous text text so that
 #               the rest of the caption string is justified
 #               against the right Edge of the screen.
 #               NOTE: doesn't appear to truncate previous text.
 caption always      "%?%F%{= Kk}%:%{=u kR}%? %h %-024=%{+b} %C%a %D %d %M %Y%{= db}"
 # use the hardstatus line for the window list
 #  alwayslastline   - always display the hardstatus as the last line of the
 #             terminal
 #  "%{= kR} %-Lw"   - change to a blac[k] background with bright [R]ed text,
 #             and print all the tab [w]indow numbers and titles in
 #             the [L]ong format (ie with flags) upto ('-') the
 #             current tab window
 #  "%{=b Kk} %n%f %t " - change to grey (bright blac[K]) background with
 #             [b]old blac[k] text, with no other effects, and print
 #             the [n]umber of the current tab window, any [f]lags it
 #             might have, and the [t]itle of the current tab window
 #             (as set by zsh - see zshrc).
 #             NOTE: the color match with the caption line makes it
 #             appear as if a 'tab' is dropping down from the caption
 #             line, highlighting the number & title of the current
 #             tab window. Nifty, ain't it)
 #  "%{-}%+Lw "     - revert to the previous color scheme (red on black)
 #             and print all the tab [w]indow numbers and titles in
 #             the [L]ong format (ie with flags) after ('+') the
 #             current tab window.
 #  "%=%{= dd}"     - pad all the way to the right (since there is no text
 #             that follows this) and revert to the [d]efault
 #             background and [d]efault foreground colors, with no
 #             ('= ') other effects.
 hardstatus alwayslastline "%{= kR} %-Lw%{=b Kk} %n%f %t %{-}%+Lw %=%{= dd}"

Ekrana her sekmede ne yaptığımı anlatmak için zshrc ayarlarım.

# ~/.zshrc
# if using GNU screen, let the zsh tell screen what the title and hardstatus
# of the tab window should be.
if [[ $TERM == "screen" ]]; then
 _GET_PATH='echo $PWD | sed "s/^\/Users\//~/;s/^~$USER/~/"'

 # use the current user as the prefix of the current tab title (since that's
 # fairly important, and I change it fairly often)
 TAB_TITLE_PREFIX='"`'$_GET_PATH' | sed "s:..*/::"`$Prompt_CHAR"'
 # when at the Shell Prompt, show a truncated version of the current path (with
 # standard ~ replacement) as the rest of the title.
 TAB_TITLE_Prompt='$Shell:t'
 # when running a command, show the title of the command as the rest of the
 # title (truncate to drop the path to the command)
 TAB_TITLE_EXEC='$cmd[1]:t'

 # use the current path (with standard ~ replacement) in square brackets as the
 # prefix of the tab window hardstatus.
 TAB_HARDSTATUS_PREFIX='"[`'$_GET_PATH'`] "'
 # when at the Shell Prompt, use the Shell name (truncated to remove the path to
 # the Shell) as the rest of the title
 TAB_HARDSTATUS_Prompt='$Shell:t'
 # when running a command, show the command name and arguments as the rest of
 # the title
 TAB_HARDSTATUS_EXEC='$cmd'

 # tell GNU screen what the tab window title ($1) and the hardstatus($2) should be
 function screen_set()
 {
  # set the tab window title (%t) for screen
  print -nR $'\033k'$1$'\033'\\\

  # set hardstatus of tab window (%h) for screen
  print -nR $'\033]0;'$2$'\a'
 }
 # called by zsh before executing a command
 function preexec()
 {
  local -a cmd; cmd=(${(z)1}) # the command string
  eval "tab_title=$TAB_TITLE_PREFIX$TAB_TITLE_EXEC"
  eval "tab_hardstatus=$TAB_HARDSTATUS_PREFIX$TAB_HARDSTATUS_EXEC"
  screen_set $tab_title $tab_hardstatus
 }
 # called by zsh before showing the Prompt
 function precmd()
 {
  eval "tab_title=$TAB_TITLE_PREFIX$TAB_TITLE_Prompt"
  eval "tab_hardstatus=$TAB_HARDSTATUS_PREFIX$TAB_HARDSTATUS_Prompt"
  screen_set $tab_title $tab_hardstatus
 }
fi
12
rampion

En kullanışlı ekran özelleştirmesi IMHO, değiştirici anahtarı C-a'dan başka bir şeye değiştirmektir. Bu yemiş bir anahtar için çok önemlidir (tüm okuma satırı istemlerinde ve emac'larda satırın başına git). C-z kullanıyorum, çünkü uygulamaları satırın başında bir şeyi düzenlemem gerektiğinden çok daha az askıya almam gerekiyor.

Sihirli Kelime:

escape ^za
10
jrockway

Sık sık 10'dan fazla pencerem var ve bunları seçmek için bir yol istedim. 10'dan 19'a kadar pencereleri seçmek için C-a Shift + 0'dan 9'a nasıl yapılandırılacağını öğrendim.

bind ! select 11
bind @ select 12
bind \# select 13
bind $ select 14
bind % select 15
bind \^ select 16
bind & select 17
bind * select 18
bind ( select 19
bind ) select 10

# Ve ^ üzerindeki kaçışları not edin.

9
staticsan

Kapattıktan sonra geri kaydırma arabelleğinde kalan vim gibi tam ekran programlardan bıktınız mı? Çalışmadıklarında olduğu gibi tamamen kaybolmaları harika olmaz ekran? Bunu ~/.screenrc dosyanıza koymayı deneyin ...

altscreen on
6
Sean

Ekran pencereleri arasında geçiş yapmak için Ctrl + Alt + Sol ve Ctrl + Alt + Sağ tuşlarını kullanıyorum. IRSSI kanalım için Alt + Sol ve Alt + Sağ, GNOME çalışma alanı geçişi için Ctrl + Alt + Üst Karakter + Sol/Sağ tuşlarını kullanıyorum. Karmaşık görünüyor, ama aslında çok iyi çalışıyor.

GNOME terminalinin karakter kodları PuTTY üzerinden bağlanırken karakter kodlarından farklıdır, bu yüzden girişleri çoğaltmak zorunda kaldım. Size uygun karakter kodlarını bulmak için cat>/dev/null kullanabilirsiniz.

#   KEYBOARD SHORTCUTS  #
# execute 'cat > /dev/null' to see the character codes

# Change Escape Combination to Ctrl+f (Ctrl+a is too useful to lose)
escape ^Ff

# PREVIOUS WINDOW
# Ctrl + Alt + Left from gnome-terminal
bindkey ^[[1;7C prev

# Ctrl+Alt+Left from PuTTY
bindkey ^[^[[D prev

# NEXT WINDOW
# Ctrl + Alt + Right from gnome-terminal
bindkey ^[[1;7D next

# Ctrl+Alt+Right from PuTTY
bindkey ^[^[[C next
2
tboerman

Backtick komutu oldukça harika. Adam ekranında bunu okuyun. Ben öyle kullanıyorum:

backtick 1 15 15 $HOME/bin/cpuusage
# now add '%1`%% CPU' to your hardstatus string. Result is like 38.4% CPU.

Linux ve Mac için cpuusage betiğim:

#!/bin/bash
if [[ $(uname) == "Darwin" ]]; then
  top -i1 -l2 -n0|awk '/CPU/{i+=1; gsub(/%/,"",$0);p=substr(sprintf("%3.2f",$8+$10),0,4);if(i==2){printf "%g", p}}'
 else
  awk 'NR==1 {p=substr(sprintf("%3.2f", ($2+$3)/($2+$3+$4+$5)*100),0,4); printf "%g", p;}'</proc/stat
fi
1
Bruno Bronosky

Urxvt kullanıyorsanız aşağıdakiler CTRL+LEFT ve CTRL+RIGHT önceki ve sonraki sekme penceresine gitmek için kullanılacak:

bindkey "^[Od" prev # ctrl-left
bindkey "^[Oc" next # ctrl-right

Her zaman çalışması veya hemen oluşturulması gereken bir uzak ekran oturumuna yeniden bağlanma:

bind V screen -t MYTABNAME ssh -t MYUSERNAME "screen -x main || screen -R -S main"

Akış kontrolünün varsayılan olarak kapatılması, CTRL+R düzgün bir şekilde rtorrent içinde:

defflow off

Kendi kullanıcı hesabıyla ritrent olarak dator çalıştırıyorsanız, bu .screenrc yararlı olabilir:

vbell off
startup_message off
escape ^Rr
screen -t rtorrent rtorrent
multiuser on
acladd YOURUSERNAME
defflow off
0
Trey Hunner

Nasıl Gnu ekran benim bash .profile yüklemeye zorlamak için , ben eklemek istiyorum:

Shell -$Shell

senin için ~/.screenrcscreen giriş kabuklarını başlatmak için. ~/.bash_profile Kabuğu screen üzerinden kullandığınızda yürütülür.

0
Rodrigue
# disable C-a s, which freezes the screen; can be resolved with C-a q
bind s 
0
Chase T.

Ayrıca menü çubuğu olmadan yaşayamam. Bir sürü insanın olduğu menüye koymayı sevmediğim bir şey zaman; PuTTY'nin geri kaydırmasının geri kaydırılmasını önler (ekran güncellemesi olduğu için)

0
Mikeage

F11 ve F12 pencereler arasında geçiş yapmak için ayarlanmış, özellikle pencereler> 10 için pencereler arasında hareket etmeyi daha hızlı hale getirir

# Bind F11 and F12 (NOT F1 and F2) to previous and next screen window
bindkey -k F1 prev
bindkey -k F2 next
0
theotherreceive