web-gelistirme-sc.com

Hangi SQL Tablolarının programsal olarak bir kimlik sütununa sahip olduğunu nasıl belirlersiniz?

SQL Server 2005'te kimlik sütunları ve T-SQL'de karşılık gelen tabloları olan bir sütun listesi oluşturmak istiyorum.

Sonuçlar şöyle bir şey olurdu:

TabloAdı, SütunAdı

88
Gabe

Bunu, sistem tablolarına daha az bağımlı olan (değişebilecek, sürüm sürümüne bağlı olan) SQL Server için yapmanın bir başka potansiyel yolu da, INFORMATION_SCHEMA görünümlerini kullanmaktır:

select COLUMN_NAME, TABLE_NAME
from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
order by TABLE_NAME 
152
DaveCrawford

sys.columns.is_identity = 1

Örneğin.,

select o.name, c.name
from sys.objects o inner join sys.columns c on o.object_id = c.object_id
where c.is_identity = 1
44
Kevin Crumley

Başka bir yol (2000/2005/2012/2014 için):

IF ((SELECT OBJECTPROPERTY( OBJECT_ID(N'table_name_here'), 'TableHasIdentity')) = 1)
  PRINT 'Yes'
ELSE
  PRINT 'No'

NOT: şema dbo değilse, table_name_hereschema.table olmalıdır.

26
Guillermo

SQL 2005’te:

select object_name(object_id), name
from sys.columns
where is_identity = 1
5
Euro Micelli

Bu sorgu hile yapmak gibi görünüyor:

SELECT 
  sys.objects.name AS table_name, 
  sys.columns.name AS column_name
FROM sys.columns JOIN sys.objects 
  ON sys.columns.object_id=sys.objects.object_id
WHERE 
  sys.columns.is_identity=1
  AND
  sys.objects.type in (N'U')
2
Manrico Corazzi

i̇şte MSSQL 2000 için çalışan bir sürüm. Burada bulunan 2005 kodunu değiştirdim: http://sqlfool.com/2011/01/identity-columns-are-you-nearing-the-limits/

/* Define how close we are to the value limit
  before we start throwing up the red flag.
  The higher the value, the closer to the limit. */
DECLARE @threshold DECIMAL(3,2);
SET @threshold = .85;

/* Create a temp table */
CREATE TABLE #identityStatus
(
   database_name   VARCHAR(128)
  , table_name    VARCHAR(128)
  , column_name    VARCHAR(128)
  , data_type     VARCHAR(128)
  , last_value    BIGINT
  , max_value     BIGINT
);

DECLARE @dbname sysname;
DECLARE @sql nvarchar(4000);

-- Use an cursor to iterate through the databases since in 2000 there's no sp_MSForEachDB command...

DECLARE c cursor FAST_FORWARD FOR
SELECT
  name
FROM
  master.dbo.sysdatabases 
WHERE 
  name NOT IN('master', 'model', 'msdb', 'tempdb');

OPEN c;

FETCH NEXT FROM c INTO @dbname;

WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
  SET @sql = N'Use [' + @dbname + '];
  Insert Into #identityStatus
  Select ''' + @dbname + ''' As [database_name]
    , Object_Name(id.id) As [table_name]
    , id.name As [column_name]
    , t.name As [data_type]
    , IDENT_CURRENT(Object_Name(id.id)) As [last_value]
    , Case 
      When t.name = ''tinyint''  Then 255 
      When t.name = ''smallint'' Then 32767 
      When t.name = ''int''    Then 2147483647 
      When t.name = ''bigint''  Then 9223372036854775807
     End As [max_value]
  From 
    syscolumns As id
    Join systypes As t On id.xtype = t.xtype
  Where 
    id.colstat&1 = 1  -- this identifies the identity columns (as far as I know)
  ';

  EXECUTE sp_executesql @sql;

  FETCH NEXT FROM c INTO @dbname;
END

CLOSE c;
DEALLOCATE c;

/* Retrieve our results and format it all prettily */
SELECT database_name
  , table_name
  , column_name
  , data_type
  , last_value
  , CASE 
    WHEN last_value < 0 THEN 100
    ELSE (1 - CAST(last_value AS FLOAT(4)) / max_value) * 100 
   END AS [percentLeft]
  , CASE 
    WHEN CAST(last_value AS FLOAT(4)) / max_value >= @threshold
      THEN 'warning: approaching max limit'
    ELSE 'okay'
    END AS [id_status]
FROM #identityStatus
ORDER BY percentLeft;

/* Clean up after ourselves */
DROP TABLE #identityStatus;
1
S.E.

Guillermo answer'a göre Kimlik sütunu olmayan tabloların listesi:

SELECT DISTINCT TABLE_NAME
FROM      INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE    (TABLE_SCHEMA = 'dbo') AND (OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(TABLE_NAME), 'TableHasIdentity') = 0)
ORDER BY TABLE_NAME
1
Sergey

Bu, SQL Server 2005, 2008 ve 2012 için işe yaradı.,.......

SELECT a.name AS TableName, b.name AS IdentityColumn
FROM sys.sysobjects a 
JOIN sys.syscolumns b 
ON a.id = b.id
WHERE is_identity = 1
ORDER BY name;

Dokümantasyon sayfasına bakıldığında durum sütunu da kullanılabilir. Ayrıca dört parçalı tanımlayıcıyı ekleyebilirsiniz ve farklı sunucularda çalışacaktır.

SELECT a.name AS TableName, b.name AS IdentityColumn
FROM [YOUR_SERVER_NAME].[YOUR_DB_NAME].sys.sysobjects a 
JOIN [YOUR_SERVER_NAME].[YOUR_DB_NAME].sys.syscolumns b 
ON a.id = b.id
WHERE is_identity = 1
ORDER BY name;

Kaynak: https://msdn.Microsoft.com/en-us/library/ms186816.aspx

0
Nikolai Bielik

Aşağıdaki sorgu benim için çalışıyor:

select TABLE_NAME tabla,COLUMN_NAME columna
from  INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where  COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
order by TABLE_NAME
0

Bu benim için SQL Server 2008 kullanarak çalıştı:

USE <database_name>;
GO
SELECT SCHEMA_NAME(schema_id) AS schema_name
  , t.name AS table_name
  , c.name AS column_name
FROM sys.tables AS t
JOIN sys.identity_columns c ON t.object_id = c.object_id
ORDER BY schema_name, table_name;
GO
0
James Drinkard

Bazı nedenlerden dolayı sql server bazı kimlik sütunlarını farklı tablolara kaydeder;

select   TABLE_NAME tabla,COLUMN_NAME columna
from    INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where    COLUMNPROPERTY(object_id(TABLE_SCHEMA+'.'+TABLE_NAME), COLUMN_NAME, 'IsIdentity') = 1
union all
select   o.name tabla, c.name columna
from    sys.objects o 
inner join sys.columns c on o.object_id = c.object_id
where    c.is_identity = 1
0

Bunu kullan :

DECLARE @Table_Name VARCHAR(100) 
DECLARE @Column_Name VARCHAR(100)
SET @Table_Name = ''
SET @Column_Name = ''

SELECT RowNumber = ROW_NUMBER() OVER ( PARTITION BY T.[Name] ORDER BY T.[Name], C.column_id ) ,
  SCHEMA_NAME(T.schema_id) AS SchemaName ,
  T.[Name] AS Table_Name ,
  C.[Name] AS Field_Name ,
  sysType.name ,
  C.max_length ,
  C.is_nullable ,
  C.is_identity ,
  C.scale ,
  C.precision
FROM  Sys.Tables AS T
  LEFT JOIN Sys.Columns AS C ON ( T.[Object_Id] = C.[Object_Id] )
  LEFT JOIN sys.types AS sysType ON ( C.user_type_id = sysType.user_type_id )
WHERE  ( Type = 'U' )
  AND ( C.Name LIKE '%' + @Column_Name + '%' )
  AND ( T.Name LIKE '%' + @Table_Name + '%' )
ORDER BY T.[Name] ,
  C.column_id
0

Bunun SQL 2000 için çalıştığını düşünüyorum:

SELECT 
  CASE WHEN C.autoval IS NOT NULL THEN
    'Identity'
  ELSE
    'Not Identity'
  AND
FROM
  sysobjects O
INNER JOIN
  syscolumns C
ON
  O.id = C.id
WHERE
  O.NAME = @TableName
AND
  C.NAME = @ColumnName
0
Brian