web-gelistirme-sc.com

Bir SQL Server tablosunun birincil anahtarını nasıl listelersiniz?

Basit bir soru, bir tablonun ana anahtarını T-SQL ile nasıl sıralarsınız? Tabloda indekslerin nasıl alınacağını biliyorum, ancak PK'nin nasıl alınacağını hatırlayamıyorum.

82
swilliams
SELECT Col.Column_Name from 
  INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS Tab, 
  INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Col 
WHERE 
  Col.Constraint_Name = Tab.Constraint_Name
  AND Col.Table_Name = Tab.Table_Name
  AND Constraint_Type = 'PRIMARY KEY'
  AND Col.Table_Name = '<your table name>'
125
Guy Starbuck

Artık SQL Server'da sys.* görünümlerini INFORMATION_SCHEMA üzerinden kullanmak genellikle tavsiye edilir, bu nedenle veritabanlarını geçirmeyi planlamıyorsanız bunları kullanırdım. İşte sys.* görünümleri ile nasıl yapacağınız:

SELECT 
  c.name AS column_name,
  i.name AS index_name,
  c.is_identity
FROM sys.indexes i
  inner join sys.index_columns ic ON i.object_id = ic.object_id AND i.index_id = ic.index_id
  inner join sys.columns c ON ic.object_id = c.object_id AND c.column_id = ic.column_id
WHERE i.is_primary_key = 1
  and i.object_ID = OBJECT_ID('<schema>.<tablename>');
23
Dave Zych

Bu sadece sys - tablolarını kullanan bir çözümdür.

Veritabanındaki tüm ana anahtarları listeler. Her birincil anahtar için şema, tablo adı, sütun adı ve doğru sütun sıralama düzenini döndürür.

Belirli bir tablo için birincil anahtarı almak istiyorsanız,SchemaNameveTableNameüzerinde filtrelemeniz gerekir. 

IMHO, bu çözüm çok genel ve herhangi bir string değişmez kullanmıyor, bu yüzden herhangi bir makinede çalışacak.

select 
  s.name as SchemaName,
  t.name as TableName,
  tc.name as ColumnName,
  ic.key_ordinal as KeyOrderNr
from 
  sys.schemas s 
  inner join sys.tables t  on s.schema_id=t.schema_id
  inner join sys.indexes i on t.object_id=i.object_id
  inner join sys.index_columns ic on i.object_id=ic.object_id 
                  and i.index_id=ic.index_id
  inner join sys.columns tc on ic.object_id=tc.object_id 
               and ic.column_id=tc.column_id
where i.is_primary_key=1 
order by t.name, ic.key_ordinal ;
16
SQLGeorge

İşte sorudan başka bir yol sql sorgusunu kullanarak tablo birincil anahtarını almak :

SELECT COLUMN_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(CONSTRAINT_SCHEMA+'.'+CONSTRAINT_NAME), 'IsPrimaryKey') = 1
 AND TABLE_NAME = '<your table name>'

Verilen bir tablonun kısıtlamalarını belirlemek için KEY_COLUMN_USAGE kullanır.
Sonra her birinin birincil anahtar olup olmadığını belirlemek için OBJECTPROPERTY(id, 'IsPrimaryKey') kullanın.

7
KyleMit

MS SQL Server kullanıyorsanız, aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

--List all tables primary keys
select * from information_schema.table_constraints
where constraint_type = 'Primary Key'

Belirli bir tablo istiyorsanız, table_name sütununda da filtre uygulayabilirsiniz. 

6
Dwight T

INFORMATION_SCHEMA tekniğini seviyorum, fakat kullandığım bir diğeri: Exec sp_pkeys 'table'

5
user12861

- Bu, İlişkili Sorgu için bir örnek olan başka bir Değiştirilmiş Sürümdür

SELECT TC.TABLE_NAME as [Table_name], TC.CONSTRAINT_NAME as [Primary_Key]
 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TC
 INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE CCU
 ON TC.CONSTRAINT_NAME = CCU.CONSTRAINT_NAME
 WHERE TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND
 TC.TABLE_NAME IN
 (SELECT [NAME] AS [TABLE_NAME] FROM SYS.OBJECTS 
 WHERE TYPE = 'U')
4
Manjunath C Bhat

Bu, tüm kısıtlamaları listelemelidir (birincil Anahtar ve Yabancı Anahtarlar) ve sorgu sonunda tablo adı koyma

/* CAST IS DONE , SO THAT OUTPUT INTEXT FILE REMAINS WITH SCREEN LIMIT*/
WITH  ALL_KEYS_IN_TABLE (CONSTRAINT_NAME,CONSTRAINT_TYPE,PARENT_TABLE_NAME,PARENT_COL_NAME,PARENT_COL_NAME_DATA_TYPE,REFERENCE_TABLE_NAME,REFERENCE_COL_NAME) 
AS
(
SELECT CONSTRAINT_NAME= CAST (PKnUKEY.name AS VARCHAR(30)) ,
    CONSTRAINT_TYPE=CAST (PKnUKEY.type_desc AS VARCHAR(30)) ,
    PARENT_TABLE_NAME=CAST (PKnUTable.name AS VARCHAR(30)) ,
    PARENT_COL_NAME=CAST ( PKnUKEYCol.name AS VARCHAR(30)) ,
    PARENT_COL_NAME_DATA_TYPE= oParentColDtl.DATA_TYPE,    
    REFERENCE_TABLE_NAME='' ,
    REFERENCE_COL_NAME='' 

FROM sys.key_constraints as PKnUKEY
  INNER JOIN sys.tables as PKnUTable
      ON PKnUTable.object_id = PKnUKEY.parent_object_id
  INNER JOIN sys.index_columns as PKnUColIdx
      ON PKnUColIdx.object_id = PKnUTable.object_id
      AND PKnUColIdx.index_id = PKnUKEY.unique_index_id
  INNER JOIN sys.columns as PKnUKEYCol
      ON PKnUKEYCol.object_id = PKnUTable.object_id
      AND PKnUKEYCol.column_id = PKnUColIdx.column_id
   INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS oParentColDtl
      ON oParentColDtl.TABLE_NAME=PKnUTable.name
      AND oParentColDtl.COLUMN_NAME=PKnUKEYCol.name
UNION ALL
SELECT CONSTRAINT_NAME= CAST (oConstraint.name AS VARCHAR(30)) ,
    CONSTRAINT_TYPE='FK',
    PARENT_TABLE_NAME=CAST (oParent.name AS VARCHAR(30)) ,
    PARENT_COL_NAME=CAST ( oParentCol.name AS VARCHAR(30)) ,
    PARENT_COL_NAME_DATA_TYPE= oParentColDtl.DATA_TYPE,   
    REFERENCE_TABLE_NAME=CAST ( oReference.name AS VARCHAR(30)) ,
    REFERENCE_COL_NAME=CAST (oReferenceCol.name AS VARCHAR(30)) 
FROM sys.foreign_key_columns FKC
  INNER JOIN sys.sysobjects oConstraint
      ON FKC.constraint_object_id=oConstraint.id 
  INNER JOIN sys.sysobjects oParent
      ON FKC.parent_object_id=oParent.id
  INNER JOIN sys.all_columns oParentCol
      ON FKC.parent_object_id=oParentCol.object_id /* ID of the object to which this column belongs.*/
      AND FKC.parent_column_id=oParentCol.column_id/* ID of the column. Is unique within the object.Column IDs might not be sequential.*/
  INNER JOIN sys.sysobjects oReference
      ON FKC.referenced_object_id=oReference.id
  INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS oParentColDtl
      ON oParentColDtl.TABLE_NAME=oParent.name
      AND oParentColDtl.COLUMN_NAME=oParentCol.name
  INNER JOIN sys.all_columns oReferenceCol
      ON FKC.referenced_object_id=oReferenceCol.object_id /* ID of the object to which this column belongs.*/
      AND FKC.referenced_column_id=oReferenceCol.column_id/* ID of the column. Is unique within the object.Column IDs might not be sequential.*/

)

select * from  ALL_KEYS_IN_TABLE
where  
  PARENT_TABLE_NAME in ('YOUR_TABLE_NAME') 
  or REFERENCE_TABLE_NAME in ('YOUR_TABLE_NAME')
ORDER BY PARENT_TABLE_NAME,CONSTRAINT_NAME;

Başvuru için lütfen - http://blogs.msdn.com/b/sqltips/archive/2005/09/16/469136.aspx

3
dekdev
SELECT A.TABLE_NAME as [Table_name], A.CONSTRAINT_NAME as [Primary_Key]
 FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS A, INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE B
 WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY' AND A.CONSTRAINT_NAME = B.CONSTRAINT_NAME
1
Manjunath C Bhat

Takip ettiğim basit bir Teknik anlatıyorum 

SP_HELP 'table_name'

bu kodu sorgu olarak çalıştırın. Birincil Anahtar'ı bilmek istediğiniz table_name yerinde tablo adınızı belirtin (tek tırnak işaretlerini unutmayın). Sonuç, eklenen Görüntü gibi görünecektir. Umarım size yardımcı olur

 enter image description here

1
Bha15

Aşağıdaki sorguda birincil anahtarlar / özel tablo listelenir:

SELECT DISTINCT
  CONSTRAINT_NAME AS [Constraint],
  TABLE_SCHEMA AS [Schema],
  TABLE_NAME AS TableName
FROM
  INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
WHERE
  TABLE_NAME = 'mytablename'
1
Anjan Kant

Sağol Guy.

Hafif bir değişim ile tüm tablolar için tüm ana anahtarları bulmak için kullandım.

SELECT A.Name,Col.Column_Name from 
  INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS Tab, 
  INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE Col ,
  (select NAME from dbo.sysobjects where xtype='u') AS A
WHERE 
  Col.Constraint_Name = Tab.Constraint_Name
  AND Col.Table_Name = Tab.Table_Name
  AND Constraint_Type = 'PRIMARY KEY '
  AND Col.Table_Name = A.Name
1
MartinC

Bu size PK olan sütunları verir.

SELECT COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE WHERE TABLE_NAME = 'TableName'
1
Tanner Ornelas

Bunu yararlı buldum, sütunların ayrı bir virgül içeren tabloların bir listesini ve daha sonra da birincil anahtarın virgül ayrı bir listesini verir

SELECT T.TABLE_SCHEMA, T.TABLE_NAME, 
STUFF((
  SELECT ', ' + C.COLUMN_NAME
  FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS C
    WHERE C.TABLE_SCHEMA = T.TABLE_SCHEMA
    AND T.TABLE_NAME = C.TABLE_NAME
    FOR XML PATH ('')
  ), 1, 2, '') AS Columns,
STUFF((
SELECT ', ' + C.COLUMN_NAME 
FROM INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE C
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS TC
  ON C.TABLE_SCHEMA = TC.TABLE_SCHEMA
  AND C.TABLE_NAME = TC.TABLE_NAME
  WHERE C.TABLE_SCHEMA = T.TABLE_SCHEMA
  AND T.TABLE_NAME = C.TABLE_NAME
  AND TC.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'
  FOR XML PATH ('')
), 1, 2, '') AS [Key]
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES T
ORDER BY T.TABLE_SCHEMA, T.TABLE_NAME
1
Pricey

Sistem saklı yordam sp_help size bilgi verecektir. Aşağıdaki ifadeyi yürütün:

execute sp_help table_name
1
boes

Bunu arkadaşımdan buldum, tablonun tüm ana anahtarlarını belirli bir şema altında arıyorsanız çok etkili.

SELECT tc.constraint_name AS IndexName,tc.table_name AS TableName,tc.table_schema
AS SchemaName,kc.column_name AS COLUMN_NAME
FROM information_schema.table_constraints tc,information_schema.key_column_usage kc
WHERE tc.constraint_type = 'PRIMARY KEY' AND kc.table_name = tc.table_name AND kc.table_schema = tc.table_schema
AND kc.constraint_name = tc.constraint_name AND tc.table_schema='<SCHEMA_NAME>'
0
WEshruth

Bu sürüm şema, tablo adı ve birincil anahtarların sıralı, virgülle ayrılmış listesini gösterir. Object_Id (), bağlantı sunucuları için çalışmadığından, tablo adına göre filtreleme yaparız. 

REPLACE (Si1.Column_Name, '', '') olmadan, üzerinde test ettiğim veritabanındaki Column_Name için xml açılış ve kapanış etiketlerini gösterirdi. Veritabanının neden 'Sütun_Adı' için bir değişiklik gerektirdiğinden emin değilim, bu yüzden birisi biliyorsa lütfen yorum yapın.

DECLARE @TableName VARCHAR(100) = '';
WITH Sysinfo
  AS (SELECT Kcu.Table_Name
      , Kcu.Table_Schema AS Schema_Name
      , Kcu.Column_Name
      , Kcu.Ordinal_Position
    FROM  [LinkServer].Information_Schema.Key_Column_Usage Kcu
       JOIN [LinkServer].Information_Schema.Table_Constraints AS Tc ON Tc.Constraint_Name = Kcu.Constraint_Name
    WHERE Tc.Constraint_Type = 'Primary Key')
  SELECT      Schema_Name
          ,Table_Name
          , STUFF(
             (
               SELECT ', '
                 , REPLACE(Si1.Column_Name, '', '')
               FROM  Sysinfo Si1
               WHERE Si1.Table_Name = Si2.Table_Name
               ORDER BY Si1.Table_Name
                  , Si1.Ordinal_Position
               FOR XML PATH('')
             ), 1, 2, '') AS Primary_Keys
  FROM Sysinfo Si2
  WHERE Table_Name = CASE
            WHEN @TableName NOT IN( '', 'All')
            THEN @TableName
            ELSE Table_Name
          END
  GROUP BY Si2.Table_Name, Si2.Schema_Name;

Ve George'un sorgusunu kullanarak aynı desen:

DECLARE @TableName VARCHAR(100) = '';
WITH Sysinfo
  AS (SELECT S.Name AS Schema_Name
      , T.Name AS Table_Name
      , Tc.Name AS Column_Name
      , Ic.Key_Ordinal AS Ordinal_Position
    FROM  [LinkServer].Sys.Schemas S
       JOIN [LinkServer].Sys.Tables T ON S.Schema_Id = T.Schema_Id
       JOIN [LinkServer].Sys.Indexes I ON T.Object_Id = I.Object_Id
       JOIN [LinkServer].Sys.Index_Columns Ic ON I.Object_Id = Ic.Object_Id
                            AND I.Index_Id = Ic.Index_Id
       JOIN [LinkServer].Sys.Columns Tc ON Ic.Object_Id = Tc.Object_Id
                         AND Ic.Column_Id = Tc.Column_Id
    WHERE I.Is_Primary_Key = 1)
  SELECT      Schema_Name
          ,Table_Name
          , STUFF(
             (
               SELECT ', '
                 , REPLACE(Si1.Column_Name, '', '')
               FROM  Sysinfo Si1
               WHERE Si1.Table_Name = Si2.Table_Name
               ORDER BY Si1.Table_Name
                  , Si1.Ordinal_Position
               FOR XML PATH('')
             ), 1, 2, '') AS Primary_Keys
  FROM Sysinfo Si2
  WHERE Table_Name = CASE
            WHEN @TableName NOT IN('', 'All')
            THEN @TableName
            ELSE Table_Name
          END
  GROUP BY Si2.Table_Name, Si2.Schema_Name;
0
Soenhay

Bunu bir dene:

SELECT
  CONSTRAINT_CATALOG AS DataBaseName,
  CONSTRAINT_SCHEMA AS SchemaName,
  TABLE_NAME AS TableName,
  CONSTRAINT_Name AS PrimaryKey
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS 
WHERE CONSTRAINT_TYPE = 'Primary Key' and Table_Name = 'YourTable'
0
Austin Salonen

Aşağıdaki orijinal soruya daha kesin ve basit bir cevap önerebilir miyim

SELECT 
KEYS.table_schema, KEYS.table_name, KEYS.column_name, KEYS.ORDINAL_POSITION 
FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE keys
INNER JOIN INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS CONS 
  ON cons.TABLE_SCHEMA = keys.TABLE_SCHEMA 
  AND cons.TABLE_NAME = keys.TABLE_NAME 
  AND cons.CONSTRAINT_NAME = keys.CONSTRAINT_NAME
WHERE cons.CONSTRAINT_TYPE = 'PRIMARY KEY'

Notlar:

 1. Yukarıdaki cevapların bazılarında sadece birincil anahtar Sütunları için bir filtre eksik!
 2. Aşağıda daha büyük bir sütuna katılmak için CTE'de kullanıyorum....
0
Saxman

Son zamanlarda yayınlanmış olabilir, ancak umarım bu, bu t-sql sorgusunu kullanarak birisinin sql sunucusunda birincil anahtar listesini görmesine yardımcı olacaktır:

SELECT schema_name(t.schema_id) AS [schema_name], t.name AS TableName,    
  COL_NAME(ic.OBJECT_ID,ic.column_id) AS PrimaryKeyColumnName,
  i.name AS PrimaryKeyConstraintName
FROM  sys.tables t 
INNER JOIN sys.indexes AS i on t.object_id=i.object_id 
INNER JOIN sys.index_columns AS ic ON i.OBJECT_ID = ic.OBJECT_ID
              AND i.index_id = ic.index_id 
WHERE OBJECT_NAME(ic.OBJECT_ID) = 'YourTableNameHere'

İsterseniz bu sorguyu kullanarak tüm yabancı anahtarların listesini görebilirsiniz:

SELECT
f.name as ForeignKeyConstraintName
,OBJECT_NAME(f.parent_object_id) AS ReferencingTableName
,COL_NAME(fc.parent_object_id, fc.parent_column_id) AS ReferencingColumnName
,OBJECT_NAME (f.referenced_object_id) AS ReferencedTableName
,COL_NAME(fc.referenced_object_id, fc.referenced_column_id) AS 
 ReferencedColumnName ,delete_referential_action_desc AS 
DeleteReferentialActionDesc ,update_referential_action_desc AS 
UpdateReferentialActionDesc
FROM sys.foreign_keys AS f
INNER JOIN sys.foreign_key_columns AS fc
ON f.object_id = fc.constraint_object_id
 --WHERE OBJECT_NAME(f.parent_object_id) = 'YourTableNameHere' 
 --If you want to know referecing table details 
 WHERE OBJECT_NAME(f.referenced_object_id) = 'YourTableNameHere' 
 --If you want to know refereced table details 
ORDER BY f.name
0
Humayoun_Kabir
SELECT t.name AS 'table', i.name AS 'index', it.xtype,

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 1 
    AND k.id = t.id)
  AS 'column1',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 2 
    AND k.id = t.id)
  AS 'column2',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 3
    AND k.id = t.id)
  AS 'column3',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 4
    AND k.id = t.id)
  AS 'column4',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 5
    AND k.id = t.id)
  AS 'column5',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 6
    AND k.id = t.id)
  AS 'column6',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 7
    AND k.id = t.id)
  AS 'column7',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 8 
    AND k.id = t.id)
  AS 'column8',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 9 
    AND k.id = t.id)
  AS 'column9',

(SELECT c.name FROM syscolumns c INNER JOIN sysindexkeys k 
  ON k.indid = i.indid 
    AND c.colid = k.colid 
    AND c.id = t.id 
    AND k.keyno = 10
    AND k.id = t.id)
  AS 'column10',

FROM sysobjects t
  INNER JOIN sysindexes i ON i.id = t.id 
  INNER JOIN sysobjects it ON it.parent_obj = t.id AND it.name = i.name

WHERE it.xtype = 'PK'
ORDER BY t.name, i.name
0
Liban01

Kendi ORM'nizi yapmak veya verilen bir tablodan kod oluşturmak istiyorsanız, aradığınız şey bu olabilir:

declare @table varchar(100) = 'mytable';

with cte as
(
  select 
    tc.CONSTRAINT_SCHEMA
    , tc.CONSTRAINT_TYPE
    , tc.TABLE_NAME
    , ccu.COLUMN_NAME
    , IS_NULLABLE
    , DATA_TYPE
    , CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
    , NUMERIC_PRECISION
  from 
    INFORMATION_SCHEMA.TABLE_CONSTRAINTS tc 
    inner join INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE ccu on tc.TABLE_NAME=ccu.TABLE_NAME and tc.TABLE_SCHEMA=ccu.TABLE_SCHEMA
    inner join information_schema.COLUMNS c on ccu.COLUMN_NAME=c.COLUMN_NAME and ccu.TABLE_NAME=c.TABLE_NAME and ccu.TABLE_SCHEMA=c.TABLE_SCHEMA
  where 
    [email protected]
    and 
    ccu.CONSTRAINT_NAME=tc.CONSTRAINT_NAME
  union 
  select TABLE_SCHEMA,'COLUMN', TABLE_NAME, COLUMN_NAME, IS_NULLABLE, DATA_TYPE,CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH, NUMERIC_PRECISION from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS where [email protected]
  and COLUMN_NAME not in (select COLUMN_NAME from INFORMATION_SCHEMA.CONSTRAINT_COLUMN_USAGE where TABLE_NAME = @table)
)
select 
  cast(iif(CONSTRAINT_TYPE='PRIMARY KEY',1,0) as bit) PrimaryKey
  ,cast(iif(CONSTRAINT_TYPE='FOREIGN KEY',1,0) as bit) ForeignKey
  ,cast(iif(CONSTRAINT_TYPE='COLUMN',1,0) as bit) NotKey
  ,COLUMN_NAME
  ,cast(iif(is_nullable='NO',0,1) as bit) IsNullable
  , DATA_TYPE
  , CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
  , NUMERIC_PRECISION 
from 
  cte 
order by 
  case CONSTRAINT_TYPE 
    when 'PRIMARY KEY' then 1 
    when 'FOREIGN KEY' then 2 
    else 3 end
  , COLUMN_NAME

İşte sonucun nasıl göründüğü:

				<table cellspacing=0 border=1>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>PrimaryKey</td>
						<td style=min-width:50px>ForeignKey</td>
						<td style=min-width:50px>NotKey</td>
						<td style=min-width:50px>COLUMN_NAME</td>
						<td style=min-width:50px>IsNullable</td>
						<td style=min-width:50px>DATA_TYPE</td>
						<td style=min-width:50px>CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH</td>
						<td style=min-width:50px>NUMERIC_PRECISION</td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>1</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>LectureNoteID</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>int</td>
						<td style=min-width:50px>NULL</td>
						<td style=min-width:50px>10</td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>1</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>LectureId</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>int</td>
						<td style=min-width:50px>NULL</td>
						<td style=min-width:50px>10</td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>1</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>NoteTypeID</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>int</td>
						<td style=min-width:50px>NULL</td>
						<td style=min-width:50px>10</td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>1</td>
						<td style=min-width:50px>Body</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>nvarchar</td>
						<td style=min-width:50px>-1</td>
						<td style=min-width:50px>NULL</td>
					</tr>
					<tr>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>1</td>
						<td style=min-width:50px>DisplayOrder</td>
						<td style=min-width:50px>0</td>
						<td style=min-width:50px>int</td>
						<td style=min-width:50px>NULL</td>
						<td style=min-width:50px>10</td>
					</tr>
				</table>
				

0
TruthSeeker

Belirli bir TableName ve Schema için virgülle ayrılmış birincil anahtar sütunlar listesi için:

Select distinct SUBSTRING ( stuff(( select distinct ',' + [COLUMN_NAME] 
                  from INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE 
                  where OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(CONSTRAINT_SCHEMA + '.' + QUOTENAME(CONSTRAINT_NAME)), 'IsPrimaryKey') = 1 
                  AND TABLE_NAME = 'TableName' AND TABLE_SCHEMA = 'Schema' 
                  order by 1 FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'NVARCHAR(MAX)'),1,0,'' ) 
              ,2,9999) 
0
Allan F

Birincil Anahtar ve tür gerekliyse, bu sorgu yararlı olabilir:

SELECT L.TABLE_SCHEMA, L.TABLE_NAME, L.COLUMN_NAME, R.TypeName
FROM(
  SELECT COLUMN_NAME, TABLE_NAME, TABLE_SCHEMA
  FROM INFORMATION_SCHEMA.KEY_COLUMN_USAGE
  WHERE OBJECTPROPERTY(OBJECT_ID(CONSTRAINT_SCHEMA + '.' + QUOTENAME(CONSTRAINT_NAME)), 'IsPrimaryKey') = 1
)L
LEFT JOIN (
  SELECT
  OBJECT_NAME(c.OBJECT_ID) TableName ,c.name AS ColumnName ,t.name AS TypeName
  FROM sys.columns AS c
  JOIN sys.types AS t ON c.user_type_id=t.user_type_id
)R ON L.COLUMN_NAME = R.ColumnName AND L.TABLE_NAME = R.TableName
0
Hamed Nikzad

Sys.Objects Table, kullanıcı tanımlı, şema kapsamındaki her bir karakter için satır içerir. nesne .

Birincil Anahtar veya diğerleri gibi oluşturulan kısıtlamalar object and .__ olacaktır. Tablo adı parent_object olacak

Sorgu sys.Object ve Object'in İstenilen Türdeki Kimliklerini Toplar

declare @TableName nvarchar(50)='TblInvoice' -- your table name
declare @TypeOfKey nvarchar(50)='PK' -- For Primary key

SELECT Name FROM sys.objects
WHERE type = @TypeOfKey 
AND parent_object_id = OBJECT_ID (@TableName)
0
UJS