web-gelistirme-sc.com

SQL Server'dan tüm görünümleri sil

SQL Server'da bu ifadeyi kullanarak: 

EXEC sp_msforeachtable 'DROP TABLE ?'

Tüm tabloları bir kerede silmek mümkün olduğunu biliyorum.

Görüşler için benzer bir ifade var mı? Şanslı olmayı ümit ettim: EXEC ama işe yaramadı!

24
Sam

İşte, imleç gerekmez:

DECLARE @sql VARCHAR(MAX) = ''
    , @crlf VARCHAR(2) = CHAR(13) + CHAR(10) ;

SELECT @sql = @sql + 'DROP VIEW ' + QUOTENAME(SCHEMA_NAME(schema_id)) + '.' + QUOTENAME(v.name) +';' + @crlf
FROM  sys.views v

PRINT @sql;
EXEC(@sql);
56
Yaroslav
declare @SQL nvarchar(max)

set @SQL = 
 (
 select 'drop view '+name+'; '
 from sys.views
 for xml path('')
 )

exec (@SQL)
6
Mikael Eriksson

Tüm cevaplar, görünümler arasındaki kısıtlamaları hesaba katmaz. Bu komut dosyası bunu dikkate alacaktır:

SET @schemeName = 'dbo'

SELECT @name = 
(SELECT TOP 1 o.[name] 
 FROM sysobjects o
 inner join sys.views v ON o.id = v.object_id
 WHERE SCHEMA_NAME(v.schema_id) [email protected] AND o.[type] = 'V' AND o.category = 0 AND o.[name] NOT IN
 (
  SELECT referenced_entity_name
  FROM sys.sql_expression_dependencies AS sed
  INNER JOIN sys.objects AS o ON sed.referencing_id = o.object_id
  WHERE referenced_schema_name = @schemeName
 )
 ORDER BY [name])

 WHILE @name IS NOT NULL
BEGIN
  SELECT @SQL = 'DROP VIEW [' + @schemeName + '].[' + RTRIM(@name) +']'
  EXEC (@SQL)
  PRINT 'Dropped View: ' + @name
SELECT @name = 
(SELECT TOP 1 o.[name] 
 FROM sysobjects o
 inner join sys.views v ON o.id = v.object_id
 WHERE SCHEMA_NAME(v.schema_id) = @schemeName AND o.[type] = 'V' AND o.category = 0 AND o.[name] NOT IN
 (
  SELECT referenced_entity_name
  FROM sys.sql_expression_dependencies AS sed
  INNER JOIN sys.objects AS o ON sed.referencing_id = o.object_id
  WHERE referenced_schema_name = @schemeName
 )
 ORDER BY [name])
END
GO

Bu, tüm görünümlere döngüler oluşturur ve referanslarda görünmeyen TOP 1 görünümünü seçer.

4
Ric .Net

Bir betiğin doğru bağımlılık düzeninde şemaya bağlı görünümleri bırakmasını istedim ve onun sys.dm_sql_referencing_entities kullanılamadığı sql Azure'da çalışmasını istedim. Ayrıca aslında çalıştırmadan önce sql'nin çalışmasını da görmek istedim - bu arada @RicNet'in cevabındaki betiği kullanamazsınız. Bu yüzden buradaki diğer cevapları vakıf olarak kullanan bu özyinelemeli sorguyu yazdım.

DECLARE @sql VARCHAR(MAX) = ''
DECLARE @crlf VARCHAR(2) = CHAR(13) + CHAR(10);

;WITH allviews as
( --just combining schema and name
SELECT
  object_id,
  '[' + SCHEMA_NAME(schema_id) + '].[' + name + ']' AS viewname
FROM sys.views
),
dependents AS
( 
SELECT
  referencing.viewname dependentname,
  referenced.viewname dependenton
FROM sys.sql_expression_dependencies r
  INNER JOIN allviews referencing
    ON referencing.object_id = r.referencing_id
  INNER JOIN allviews referenced
    ON referenced.object_id = r.referenced_id
)
,
nodependents 
AS
( 
SELECT
  viewname name
FROM allviews v
  LEFT JOIN dependents d
    ON d.dependentname = viewname
WHERE d.dependentname IS NULL
)
,hierarchy AS
( --the hierarchy recurses the dependencies
SELECT
  d.dependenton,
  d.dependentname,
  1 tier
FROM dependents d UNION ALL SELECT
  d.dependenton,
  d.dependentname,
  h.tier + 1
FROM dependents d
  INNER JOIN hierarchy h
    ON h.dependenton = d.dependentname
--best thing I could think to stop the recursion was to 
--stop when we reached an item with no dependents    
WHERE h.dependenton NOT IN (SELECT
  name
FROM nodependents)
  ),
combined as
( --need to add item with no dependents back in
SELECT
  0 tier,
  name
FROM nodependents UNION SELECT
  tier,
  dependentname
FROM hierarchy 
)
SELECT
  @sql = @sql + 'DROP VIEW ' + name + ';' + @crlf
FROM combined
GROUP BY name --need to group because of multiple dependency paths
ORDER BY MAX(tier) desc

PRINT @sql;

--commented out until I'm confident I want to run it
--EXEC(@sql)
4
Colin

Bu betiği dene

DECLARE @viewName varchar(500)
DECLARE cur CURSOR
   FOR SELECT [name] FROM sys.objects WHERE type = 'v'
   OPEN cur

   FETCH NEXT FROM cur INTO @viewName
   WHILE @@fetch_status = 0
   BEGIN
      EXEC('DROP VIEW ' + @viewName)
      FETCH NEXT FROM cur INTO @viewName
   END
   CLOSE cur
   DEALLOCATE cur

Daha fazla bilgi için buraya bakın

3
Prince Jea

Peki ya şema?
Aşağıdaki komut dosyası, görünümlerin şemaya dahil olması durumunda size yardımcı olacaktır.

DECLARE @sql VARCHAR(MAX)='';
SELECT @[email protected]+'DROP VIEW '+name +';' FROM 
(
SELECT Name=[s].name + '.' + [v].name FROM sys.views [v]
LEFT OUTER JOIN sys.schemas [s]
ON
(
  [v].[schema_id]=[s].[schema_id]
)
)
X
EXEC(@sql)
2
Appyks

Senaryolardan hiçbiri cevaplarından denediğimden beri, birden fazla şema durumunda doğru olarak çalıştığım için çalışan bir yazıyı dahil ediyorum.

--DBNAME, PUT YOU OWN ONE use SIPE_ISU

DECLARE @viewName varchar(500) DECLARE cur CURSOR FOR SELECT sk.name + '.'+so.name FROM sys.objects so inner join sys.schemas sk on sk.schema_id = so.schema_id WHERE type = 'v' OPEN cur FETCH NEXT FROM cur INTO @viewName WHILE @@fetch_status = 0 BEGIN EXEC('DROP VIEW ' + @viewName) FETCH NEXT FROM cur INTO @viewName END CLOSE cur DEALLOCATE cur

1
P. Lion