web-gelistirme-sc.com

VB.NET’te HTTP GET

VB.net'te bir http almanın en iyi yolu nedir? http://api.hostip.info/?ip=68.180.206.184 gibi bir isteğin sonucunu almak istiyorum 

35
notandy

VB.NET’te:

Dim webClient As New System.Net.WebClient
Dim result As String = webClient.DownloadString("http://api.hostip.info/?ip=68.180.206.184")

C # 'da:

System.Net.WebClient webClient = new System.Net.WebClient();
string result = webClient.DownloadString("http://api.hostip.info/?ip=68.180.206.184");
62
hangy

Bir istek yapmak ve verilen bir URL'den yanıt almak için HttpWebRequest sınıfını kullanabilirsiniz. Gibi kullanacaksınız:

Try
  Dim fr As System.Net.HttpWebRequest
  Dim targetURI As New Uri("http://whatever.you.want.to.get/file.html")     

  fr = DirectCast(HttpWebRequest.Create(targetURI), System.Net.HttpWebRequest)
  If (fr.GetResponse().ContentLength > 0) Then
    Dim str As New System.IO.StreamReader(fr.GetResponse().GetResponseStream())
    Response.Write(str.ReadToEnd())
    str.Close(); 
  End If  
Catch ex As System.Net.WebException
  'Error in accessing the resource, handle it
End Try

HttpWebRequest: http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/system.net.httpwebrequest.aspx adresinde ayrıntılandırılmıştır.

İkinci seçenek WebClient sınıfını kullanmaktır, bu web kaynaklarını indirmek için kullanımı kolay bir arayüz sağlar, ancak HttpWebRequest kadar esnek değildir:

Sub Main()
  'Address of URL
  Dim URL As String = http://whatever.com
  ' Get HTML data
  Dim client As WebClient = New WebClient()
  Dim data As Stream = client.OpenRead(URL)
  Dim reader As StreamReader = New StreamReader(data)
  Dim str As String = ""
  str = reader.ReadLine()
  Do While str.Length > 0
    Console.WriteLine(str)
    str = reader.ReadLine()
  Loop
End Sub

Web kullanıcısı hakkında daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: http://msdn.Microsoft.com/en-us/library/system.net.webclient.aspx

22
Wolfwyrd

WebRequest sınıfını kullanın

Bu bir görüntü elde etmektir:

Try
  Dim _WebRequest As System.Net.WebRequest = Nothing
  _WebRequest = System.Net.WebRequest.Create(http://api.hostip.info/?ip=68.180.206.184)
Catch ex As Exception
  Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
  Exit Sub
End Try

Try
  _NormalImage = Image.FromStream(_WebRequest.GetResponse().GetResponseStream())
Catch ex As Exception
  Windows.Forms.MessageBox.Show(ex.Message)
  Exit Sub
End Try
5
chrissie1

En kolay yol System.Net.WebClient.DownloadFile veya DownloadString'dır.

2
Oliver Mellet

HttpWebRequest sınıfını denemelisiniz.

1
Dario Solera

Bunu dene:

WebRequest request = WebRequest.CreateDefault(RequestUrl);
request.Method = "GET";

WebResponse response;
try { response = request.GetResponse(); }
catch (WebException exc) { response = exc.Response; }

if (response == null)
  throw new HttpException((int)HttpStatusCode.NotFound, "The requested url could not be found.");

using(StreamReader reader = new StreamReader(response.GetResponseStream())) {
  string requestedText = reader.ReadToEnd();

  // do what you want with requestedText
}

C # için üzgünüm, VB istediğini biliyorum, ama dönüştürmek için zamanım yoktu.

1
Nick Berardi
Public Function getLoginresponce(ByVal email As String, ByVal password As String) As String
  Dim requestUrl As String = "your api"
  Dim request As HttpWebRequest = TryCast(WebRequest.Create(requestUrl), HttpWebRequest)
  Dim response As HttpWebResponse = TryCast(request.GetResponse(), HttpWebResponse)
  Dim dataStream As Stream = response.GetResponseStream()
  Dim reader As New StreamReader(dataStream)
  Dim responseFromServer As String = reader.ReadToEnd()
  Dim result = responseFromServer
  reader.Close()
  response.Close()
  Return result
End Function
0
sanket parikh